SNAP (Food Stamps, Haitian Creole)

SNAP (Food Stamps, Haitian Creole)

Travay #10 – SNAP (Koupon pou Manje)

Task #10 – SNAP (Food Stamps, Haitian Creole)

 

Istorik: Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè, SNAP bay benefis manje bay fanmi ki gen revni fèb pou konplete bidjè makèt yo pou yo kapab peye manje nourisan ki esansyèl pou sante ak byennèt. Chak eta gen diferan fòm ak pwosedi pou aplikasyon SNAP. Sepandan, pwosesis la sanble anpil. Kòm yon egzanp, pou Colorado:

Background: Supplemental Nutrition Assistance

Program, SNAP provides food benefits to low-income families to supplement their grocery budget so they can afford the nutritious food essential to health and well-being.  Every state has different forms and procedures for SNAP applications. However, the process is very similar. As an example, for Colorado:

 

 1. Tcheke Elijiblite: Anvan w aplike, asire w ke w ranpli kondisyon kalifikasyon pou SNAP nan Kolorado. Elijiblite baze sou faktè tankou revni, kantite moun ki nan kay la, sitiyasyon sitwayènte, ak lòt kritè. Ou ka itilize zouti pre-depistaj sou sitwèb Colorado PEAK la (https://coloradopeak.secure.force.com/) pou tcheke si ou ta ka kalifye.
 2. Check Eligibility: Before applying, ensure you meet the eligibility requirements for SNAP in Colorado. Eligibility is based on factors such as income, household size, citizenship status, and other criteria. You can use the pre-screening tool on the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/) to check if you might be eligible.

 

 1. Rasanble enfòmasyon ki nesesè yo: Anvan w kòmanse aplikasyon an, rasanble enfòmasyon ki nesesè yo, ki ka gen ladan dokiman idantifikasyon, prèv revni, depans, ak lòt detay sou moun lakay ou.
 2. Required Information: Before starting the application, gather the necessary information, which may include identification documents, proof of income, expenses, and other details about your household members.

 

 1. Aksè sou sitwèb Colorado PEAK la: Ale sou sitwèb Colorado PEAK la

(https://coloradopeak.secure.force.com/), ki se platfòm sou entènèt pou jwenn aksè ak aplike pou divès pwogram asistans piblik, tankou SNAP.

 1. Access the Colorado PEAK Website: Go to the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/), which is the online platform for accessing and applying for various public assistance programs, including SNAP.

 

 1. Kreye yon kont: Si ou poko genyen youn, w ap bezwen kreye yon kont sou sit entènèt Colorado PEAK la. Kont sa a pral pèmèt ou aplike pou benefis yo epi jere benefis ou yo sou Entènèt.
 2. Create an Account: If you don’t already have one, you’ll need to create an account on the Colorado PEAK website. This account will allow you to apply for benefits and manage your benefits online.

 

 1. Ranpli Aplikasyon an: Konekte sou kont Colorado PEAK ou a epi ranpli aplikasyon SNAP la. Bay enfòmasyon egzat ak konplè sou kay ou ak sitiyasyon finansye ou.
 2. Complete the Application: Log in to your Colorado PEAK account and fill out the SNAP application. Provide accurate and complete information about your household and financial situation.

 

 1. Soumèt Dokiman Obligatwa yo: Apre w fin ranpli aplikasyon an, ou ka bezwen soumèt sèten dokiman pou sipòte kalifikasyon w. Yo ka telechaje dokiman sa yo atravè sitwèb PEAK oswa soumèt an pèsòn nan yon biwo sèvis moun nan konte.
 2. Submit Required Documents: After completing the application, you may need to submit certain documents to support your eligibility. These documents can be uploaded through the PEAK website or submitted in person at a local county human services office.

 

 1. Entèvyou (si sa nesesè): Nan kèk ka, ou ka oblije patisipe nan yon entèvyou kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon an. Si se konsa, Depatman Sèvis Imen Colorado ap kontakte w pou pran yon randevou pou entèvyou a.
 2. Interview (if required): In some cases, you may be required to participate in an interview as part of the application process. If so, the Colorado Department of Human Services will contact you to schedule the interview.

 

 1. Revize Aplikasyon: Depatman Sèvis Imen Colorado pral revize aplikasyon w lan, ansanm ak nenpòt dokiman soumèt ak enfòmasyon sou entèvyou, pou detèmine si w kalifye pou SNAP.
 2. Application Review: The Colorado Department of Human Services will review your application, along with any submitted documents and interview information, to determine your eligibility for SNAP.

 

 1. Resevwa Avi Desizyon: Yon fwa ke aplikasyon w lan fin revize, w ap resevwa avi sou desizyon an, swa aprouve oswa refize benefis SNAP ou yo. Si yo apwouve, avi a pral endike tou kantite benefis ou pral resevwa ak dire a kalifikasyon ou.
 2. Receive Notice of Decision: Once your application is reviewed, you will receive notice of the decision, either approving or denying your SNAP benefits. If approved, the notice will also indicate the amount of benefits you will receive and the duration of your eligibility.

 

 1. Sèvi ak Kat EBT Ou: Si yo apwouve w, w ap resevwa yon kat Transfè Benefis Elektwonik (EBT), menm jan ak yon kat debi, ki ka itilize pou achte manje ki elijib nan détaillants otorize
 2. Use Your EBT Card: If approved, you will receive an Electronic Benefit Transfer (EBT) card, similar to a debit card, which can be used to purchase eligible food items at authorized retailers.

 

 1. Si w rankontre nenpòt difikilte pandan pwosesis aplikasyon an oswa si w gen kesyon espesifik, ou ka kontakte biwo sèvis moun nan konte a oswa liy asistans Colorado PEAK la nan 1-800-536-5298 pou jwenn asistans.
 2. If you encounter any difficulties during the application process or have specific questions, you can contact your local county human services office or the Colorado PEAK helpline at 1-800-536-5298 for assistance.

 

Sit wèb ki gen rapò

 1. USDA, Sèvis Manje ak Nitrisyon, Depatman Agrikilti Etazini https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
 2. Jwenn Biwo SNAP ou a, https://www.usa.gov/food-stamps
 3. Colorado PEAK se kote pou aplike pou ak jere benefis sou Entènèt. Sèvi ak PEAK pou aplike oswa jere benefis medikal, SNAP, lajan kach oswa lòt avantaj Eta Colorado. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US
 4. SIJÈ: SNAP – Ajisteman pri lavi pou ane fiskal 2023, https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola

 

 1. USDA, Food and Nutrition Service, U.S. Department of Agriculture https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
 2. Find your SNAP Office, https://www.usa.gov/food-stamps
 3. Colorado PEAK is the place to apply for and manage benefits online. Use PEAK to apply for or manage your medical, SNAP, cash or other State of Colorado benefits. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US
 4. SUBJECT: SNAP – Fiscal Year 2023 Cost-of-Living Adjustments, https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117