SNAP (Food Stamps, Nepalese)

SNAP (Food Stamps, Nepalese)

काम #10 – स्न्याप (खाद्य स्ट्याम्प, युक्रेनी)

Task #10 – SNAP (Food Stamps, Nepalese)

 

 

पृष्ठभूमि: सम्पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) न्यूनआय परिवारहरूलाई उनीहरूको खाद्य बजेटलाई पूरा गर्नका लागि खाद्य लाभ प्रदान गर्दछ ताकि उनीहरू स्वास्थ्य भलोबसाको लागि आवश्यक पौष्टिक खाद्य सामर्थ्य गर्न सक्छ। प्रत्येक राज्यले SNAP आवेदनका लागि विभिन्न फारम प्रक्रियाहरू छन्। तथापि, प्रक्रिया धेरै समान छ। उदाहरणका लागि, कोलोराडोका लागि:

Background: Supplemental Nutrition Assistance

Program, SNAP provides food benefits to low-income families to supplement their grocery budget so they can afford the nutritious food essential to health and well-being.  Every state has different forms and procedures for SNAP applications. However, the process is very similar. As an example, for Colorado:

 

 1. पात्रता जाँच गर्नुहोस्: आवेदन दिनु अघि, कोलोराडोमा एसएनएपीका लागि पात्रता आवश्यकताहरू पूरा गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। पात्रता आय, परिवारको आकार, नागरिकता स्थिति, अन्य मापदण्डहरूको आधारमा हुन्छ। तपाईंले कोलोराडो पिक वेबसाइट (https://coloradopeak.secure.force.com/) मा पूर्वस्क्रीनिंग उपकरण प्रयोग गरेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं पात्र हुन सक्छ वा होइन।
 2. Check Eligibility: Before applying, ensure you meet the eligibility requirements for SNAP in Colorado. Eligibility is based on factors such as income, household size, citizenship status, and other criteria. You can use the pre-screening tool on the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/) to check if you might be eligible.

 

 1. आवेदन गर्नु अघि आवश्यक जानकारीहरू: आवेदन गर्नु अघि, आवश्यक जानकारीहरू जुटाउनुहोस् जुन सामाग्री शामिल हुन सक्छ, जसमा पहिचानका कागजात, आयको प्रमाणपत्र, खर्च, तपाईंको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा अन्य विवरणहरू समाहित हुन सक्छ।
 2. Required Information: Before starting the application, gather the necessary information, which may include identification documents, proof of income, expenses, and other details about your household members.

 

 1. कोलोराडो पिक वेबसाइटमा पहुँच: कोलोराडो पिक वेबसाइटमा जानुहोस् (https://coloradopeak.secure.force.com/) जुन विभिन्न सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमहरूमा पहुँच गर्न आवेदन गर्नका लागि अनलाइन प्लेटफर्म हो, जसमा एसएनएपी छ।
 2. Access the Colorado PEAK Website: Go to the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/), which is the online platform for accessing and applying for various public assistance programs, including SNAP.

 

 1. खाता बनाउनुहोस्: यदि तपाईंले अझै कसै छैन भने, तपाईंले कोलोराडो पिक वेबसाइटमा एक खाता बनाउनुपर्छ। यो खाता तपाईंलाई लाभहरूको लागि आवेदन गर्न तपाईंको लाभहरूलाई अनलाइनमा प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ।
 2. Create an Account: If you don’t already have one, you’ll need to create an account on the Colorado PEAK website. This account will allow you to apply for benefits and manage your benefits online.

 

 1. आवेदन पूरा गर्नुहोस्: तपाईंको कोलोराडो पिक खातामा लग इन गर्नुहोस् एसएनएपी आवेदन पूरा गर्नुहोस्। तपाईंको परिवार आर्थिक स्थिति बारेमा सटीक पूरा जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।
 2. Complete the Application: Log in to your Colorado PEAK account and fill out the SNAP application. Provide accurate and complete information about your household and financial situation.

 

 1. आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुहोस्: आवेदन पूरा गरेपछि, तपाईंको पात्रता समर्थन गर्नका लागि केहि कागजातहरू पेश गर्न सक्छ। यी कागजातीहरूलाई पिक वेबसाइटमा अपलोड गर्न सकिन्छ वा स्थानीय काउन्टी मानव सेवा कार्यालयमा व्यक्तिगतमा पेश गर्न सकिन्छ।
 2. Submit Required Documents: After completing the application, you may need to submit certain documents to support your eligibility. These documents can be uploaded through the PEAK website or submitted in person at a local county human services office.

 

 1. साकेन्दो (आवश्यक भएमा): केहि मामिलामा, तपाईंलाई आवेदन प्रक्रियाको एक हिस्सा भएकोरहेछ भने, तपाईंलाई साकेन्दोमा सहभागी भइनुपर्छ। यदि , तपाईंलाई कोलोराडो मानव सेवा विभागले तपाईंसँग साकेन्दो गर्नका लागि तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ।
 2. Interview (if required): In some cases, you may be required to participate in an interview as part of the application process. If so, the Colorado Department of Human Services will contact you to schedule the interview.

 

 1. आवेदन पुनरावलोकन: कोलोराडो मानव सेवा विभागले तपाईंको एसएनएपी पात्रताको निर्धारण गर्नका लागि तपाईंको आवेदनलाई, पेश गरिएका कुनै कागजातहरू साकेन्दो जानकारीसहित, पुनरावलोकन गर्दछ।
 2. Application Review: The Colorado Department of Human Services will review your application, along with any submitted documents and interview information, to determine your eligibility for SNAP.

 

 1. निर्णयको सुचना प्राप्त गर्नुहोस्: तपाईंको आवेदन पुनरावलोकन गरिएपछि, तपाईंले आवश्यक भने, तपाईंले आवश्यक भने, तपाईंको एसएनएपी लाभ मान्यता प्राप्त भएको वा छैन भने, तपाईंलाई निर्णयको सुचना प्राप्त हुनेछ। यदि मान्यता प्राप्त गरिएको भने, सुचना ले तपाईंलाई प्राप्त हुने लाभको मात्रा तपाईंको पात्रताको अवधि पनि देखाइएको छ।
 2. Receive Notice of Decision: Once your application is reviewed, you will receive notice of the decision, either approving or denying your SNAP benefits. If approved, the notice will also indicate the amount of benefits you will receive and the duration of your eligibility.

 

 1. तपाईंलाई EBT कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्: मान्यता प्राप्त भएको भने, तपाईंले एलेक्ट्रोनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) कार्ड प्राप्त गर्नेछ, जुन एक डेबिट कार्डसमान हुन्छ, जुनले प्राधिकृत खुद्रा बिक्रीस्थलहरूमा पात्र खाद्य वस्तुहरू किन्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 2. Use Your EBT Card: If approved, you will receive an Electronic Benefit Transfer (EBT) card, similar to a debit card, which can be used to purchase eligible food items at authorized retailers.

 

 1. आवेदन प्रक्रिया गर्दा कुनै समस्या उत्पन्न भएको वा विशेष प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं सहयोगका लागि तपाईंको स्थानीय काउन्टी मानव सेवा कार्यालय वा कोलोराडो पिक हेल्पलाइनमा 1-800-536-5298 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
 2. If you encounter any difficulties during the application process or have specific questions, you can contact your local county human services office or the Colorado PEAK helpline at 1-800-536-5298 for assistance.

 

सम्बन्धित वेबसाइटहरू

 1. USDA, खाद्य पोषण सेवा, संयुक्त राज्य खाद्य कृषि मन्त्रालय

   – [https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program](https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program)

 1. तपाईंको एसएनएपी कार्यालय खोज्नुहोस्

   – [https://www.usa.gov/food-stamps](https://www.usa.gov/food-stamps)

 1. कोलोराडो पीक अनलाइन लाभहरूको लागि सिर्जना गर्ने स्थान हो। पीक प्रयोग गरेर आफ्नो चिकित्सा, एसएनएपी, नगद, वा अन्य कोलोराडो राज्यका लाभहरूको लागि आवेदन गर्नुहोस्।

   – [https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US](https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US)

 1. विषय: एसएनएपीआर्थिक बर्ष २०२३ मा बसाइ सजाइ सुधारहरू

   – [https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola](https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola)

Related Websites

 1. USDA, Food and Nutrition Service, U.S. Department of Agriculture https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
 2. Find your SNAP Office, https://www.usa.gov/food-stamps
 3. Colorado PEAK is the place to apply for and manage benefits online. Use PEAK to apply for or manage your medical, SNAP, cash or other State of Colorado benefits. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US

4. SUBJECT: SNAP – Fiscal Year 2023 Cost-of-Living Adjustments, https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117