SNAP (Food Stamps, Pashto)

SNAP (Food Stamps, Pashto)

 

کار شماره 10 – اسنپ (کمپ های غذا)

Task #10 – SNAP (Food Stamps, Pashto)

 

پیش زمینه: برنامه کمک تغذیه تکمیلی، اسنپ مزایای غذایی را برای خانواده های کم درآمد فراهم می کند تا بودجه خوارباری آنها را تکمیل کند تا آنها بتوانند مواد غذایی مغذی ضروری برای سلامتی و رفاه را بپردازند. هر ایالت اشکال و رویه های مختلفی برای برنامه های SNAP دارد. با این حال، روند بسیار مشابه است. به عنوان مثال، برای کلرادو:

Program, SNAP provides food benefits to low-income families to supplement their grocery budget so they can afford the nutritious food essential to health and well-being.  Every state has different forms and procedures for SNAP applications. However, the process is very similar. As an example, for Colorado:

 

 1. واجد شرایط بودن را بررسی کنید: قبل از درخواست، مطمئن شوید که شرایط واجد شرایط بودن SNAP در کلرادو را دارید. واجد شرایط بودن بر اساس عواملی مانند درآمد، اندازه خانوار، وضعیت شهروندی و سایر معیارها است. می توانید از ابزار پیش غربالگری در وب سایت Colorado PEAK (https://coloradopeak.secure.force.com/) استفاده کنید تا بررسی کنید که آیا واجد شرایط هستید یا خیر.
 2. Check Eligibility: Before applying, ensure you meet the eligibility requirements for SNAP in Colorado. Eligibility is based on factors such as income, household size, citizenship status, and other criteria. You can use the pre-screening tool on the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/) to check if you might be eligible.

 

 1. اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنید: قبل از شروع درخواست، اطلاعات لازم را جمع آوری کنید، که ممکن است شامل مدارک شناسایی، اثبات درآمد، هزینه ها و سایر جزئیات مربوط به اعضای خانواده شما باشد.
 2. Required Information: Before starting the application, gather the necessary information, which may include identification documents, proof of income, expenses, and other details about your household members.

 

 

 1. دسترسی به وب سایت Colorado PEAK: به وب سایت Colorado PEAK بروید

(https://coloradopeak.secure.force.com/)، که پلت فرم آنلاین برای دسترسی و درخواست برای برنامه های مختلف کمک های عمومی، از جمله SNAP است.

 1. Access the Colorado PEAK Website: Go to the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/), which is the online platform for accessing and applying for various public assistance programs, including SNAP.

 

 1. ایجاد یک حساب: اگر قبلاً ندارید، باید یک حساب کاربری در وب سایت Colorado PEAK ایجاد کنید. این حساب به شما امکان می دهد برای دریافت مزایا درخواست دهید و مزایای خود را به صورت آنلاین مدیریت کنید.
 2. Create an Account: If you don’t already have one, you’ll need to create an account on the Colorado PEAK website. This account will allow you to apply for benefits and manage your benefits online.

 

 1. تکمیل برنامه: وارد حساب Colorado PEAK خود شوید و برنامه SNAP را پر کنید. اطلاعات دقیق و کاملی در مورد وضعیت مالی و خانواده خود ارائه دهید.
 2. Complete the Application: Log in to your Colorado PEAK account and fill out the SNAP application. Provide accurate and complete information about your household and financial situation.

 

 1. ارسال مدارک مورد نیاز: پس از تکمیل درخواست، ممکن است نیاز به ارائه مدارک خاصی برای حمایت از صلاحیت خود داشته باشید. این اسناد را می توان از طریق وب سایت PEAK بارگذاری کرد یا شخصاً در یک دفتر خدمات انسانی شهرستان ارائه کرد.
 2. Submit Required Documents: After completing the application, you may need to submit certain documents to support your eligibility. These documents can be uploaded through the PEAK website or submitted in person at a local county human services office.

 

 1. مصاحبه (در صورت نیاز): در برخی موارد، ممکن است از شما خواسته شود که در مصاحبه به عنوان بخشی از فرآیند درخواست شرکت کنید. در این صورت، اداره خدمات انسانی کلرادو برای برنامه ریزی مصاحبه با شما تماس خواهد گرفت.
 2. Interview (if required): In some cases, you may be required to participate in an interview as part of the application process. If so, the Colorado Department of Human Services will contact you to schedule the interview.

 

 

 1. بررسی درخواست: دپارتمان خدمات انسانی کلرادو درخواست شما را به همراه مدارک ارسالی و اطلاعات مصاحبه بررسی می کند تا واجد شرایط بودن شما برای SNAP را تعیین کند.
 2. Application Review: The Colorado Department of Human Services will review your application, along with any submitted documents and interview information, to determine your eligibility for SNAP.

 

 1. دریافت اخطار تصمیم: پس از بررسی درخواست شما، اخطار تصمیم را دریافت خواهید کرد که مزایای SNAP خود را تأیید یا رد می کند. در صورت تایید، اخطار همچنین میزان مزایایی که دریافت خواهید کرد و مدت زمان واجد شرایط بودن شما را نیز نشان خواهد داد.
 2. Receive Notice of Decision: Once your application is reviewed, you will receive notice of the decision, either approving or denying your SNAP benefits. If approved, the notice will also indicate the amount of benefits you will receive and the duration of your eligibility.

 

 1. از کارت EBT خود استفاده کنید: در صورت تایید، یک کارت انتقال مزایای الکترونیکی (EBT) مشابه کارت بدهی دریافت خواهید کرد که می تواند برای خرید مواد غذایی واجد شرایط در خرده فروشان مجاز استفاده شود.
 2. Use Your EBT Card: If approved, you will receive an Electronic Benefit Transfer (EBT) card, similar to a debit card, which can be used to purchase eligible food items at authorized retailers.

 

 1. اگر در طول فرآیند درخواست با مشکلی مواجه شدید یا سؤالات خاصی دارید، می‌توانید برای کمک با دفتر خدمات انسانی شهرستان محلی خود یا خط کمک کلرادو PEAK به شماره 1-800-536-5298 تماس بگیرید.
 2. If you encounter any difficulties during the application process or have specific questions, you can contact your local county human services office or the Colorado PEAK helpline at 1-800-536-5298 for assistance.

 

وب سایت های مرتبط

 1. USDA، خدمات غذا و تغذیه، وزارت کشاورزی ایالات متحده https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
 2. دفتر SNAP خود را، https://www.usa.gov/food-stamps پیدا کنید
 3. Colorado PEAK مکانی برای درخواست و مدیریت مزایای آنلاین است. از PEAK برای درخواست یا مدیریت مزایای پزشکی، اسنپ، نقدی یا سایر مزایای ایالت کلرادو استفاده کنید. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US
 4. موضوع: SNAP – سال مالی 2023 تعدیل هزینه های زندگی، https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola
 5. USDA, Food and Nutrition Service, U.S. Department of Agriculture https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
 6. Find your SNAP Office, https://www.usa.gov/food-stamps
 7. Colorado PEAK is the place to apply for and manage benefits online. Use PEAK to apply for or manage your medical, SNAP, cash or other State of Colorado benefits. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US
 8. SUBJECT: SNAP – Fiscal Year 2023 Cost-of-Living Adjustments, https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117