Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) (Haitian Creole)

Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) (Haitian Creole)

Travay #11-WIC – Pwogram Espesyal Nitrisyon Siplemantè pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC)

Task #11-WIC – Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) (Haitian Creole)

 

Istorik: Pwogram Espesyal Nitrisyon Siplemantè pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) ka ede ou menm ak jèn timoun ou yo jwenn manje, konsèy sou nitrisyon, ak referans pou sèvis sosyal.

Background: The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) can help you and your young children get food, nutrition counseling, and social service referrals.

 

Chèche konnen si w kalifye pou WIC epi aplike

 • Si w ap aplike pou tèt ou, ou dwe omwen youn nan bagay sa yo:
 • Ansent
 • Bay tete (jiska premye anivèsè nesans tibebe a)
 • Nan sis mwa apre akouchman oswa gwosès ou fini
 • Si w ap aplike pou pitit ou yo, yo dwe gen mwens pase 5 an.
 • Ou dwe ranpli lòt kondisyon elijiblite WIC ki baze sou revni ou, sante ou, ak kote ou rete.
 • Ajans WIC leta oswa lokal ou a ap di w ki jan ak ki kote pou w aplike ak kisa w dwe pote nan randevou w la.
 • Sèvis Manje ak Nitrisyon administre pwogram WIC nan nivo federal; ajans leta yo responsab pou detèmine kalifikasyon patisipan yo ak bay benefis ak sèvis yo, epi pou otorize vandè yo.

Find out if you are eligible for WIC and apply

 • If you are applying for yourself, you must be at least one of the following:
 • Pregnant
 • Breastfeeding (up to the baby’s first birthday)
 • Within six months of having given birth or your pregnancy ending
 • If you are applying for your children, they must be under 5 years old.
 • You must meet other WIC eligibility requirements based on your income, your health, and where you live.
 • Your state or local WIC agency will tell you how and where to apply and what to bring to your appointment.
 • The Food and Nutrition Service administers the WIC program at the federal level; state agencies are responsible for determining participant eligibility and providing benefits and services, and for authorizing vendors.

 

Pou aplike pou w vin yon patisipan WIC, w ap bezwen kontakte ajans eta oswa lokal ou a pou fikse yon randevou. Tcheke sit entènèt eta w la oswa rele nimewo gratis la. Lè w rele pou w fikse yon randevou, yon moun ap di w kote ki pi pre lakay ou ak sa w bezwen pote avè w. Gade Tab A WIC – Sa Ou Bezwen pou Dokiman Sipò WIC.

To apply to be a WIC participant, you will need to contact your state or local agency to set up an appointment. Check out your state’s website or call the toll-free number. When you call to set up an appointment, someone will tell you the location nearest your home and what you need to bring with you.  See Tab A WIC – What You Need for WIC Support Documents. 

Sit wèb ki gen rapò

 1. Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Tibebe ak Timoun (WIC)

WIC Kijan Pou Aplike https://www.fns.usda.gov/wic/wic-how-apply

 1. Jwenn pwogram WIC leta w la, https://www.usa.gov/food-assistance
 2. WIC Colorado, https://www.coloradowic.gov/eligibility/apply
 3. Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC)

WIC How to Apply https://www.fns.usda.gov/wic/wic-how-apply

 1. Find you state WIC program, https://www.usa.gov/food-assistance

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117