Financial Literacy (Dari)

Financial Literacy (Dari)

 وظیفه شماره 13 – سواد مالی

Task #13 – Financial Literacy (Dari)

امور مالی ایالات متحده می تواند برای اکثر تازه واردان (و بزرگسالان جوان) بسیار گیج کننده باشد. در حالی که کلاس‌های سواد مالی توسط آژانس‌های اسکان مجدد ارائه می‌شود، معمولاً سطح انگلیسی برای افرادی که به تازگی وارد ایالات متحده می‌شوند بسیار بالا است. پیوست شده در برگه A – فهرستی از واژگان مالی و برخی سؤالات/جملاتی است که می تواند برای آشنایی تازه واردان و داوطلبان با کلمات/اصطلاحات ضروری استفاده شود.

U.S. Finances can be very confusing for most newcomers (and young adults).  While there will be financial literacy classes provided by resettlement agencies, usually, the English level is rather high for persons who are just arriving in the United States.  Attached at Tab A – is a list of financial vocabulary and some questions/sentences that can be used to familiarize newcomers and volunteers with necessary words/terms.

 

مانند تمام تلاش‌های انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL)، زمان و تمرین لازم است. داوطلبان تازه وارد می توانند نقش کلیدی در کمک به تازه واردان در جهت یابی مسائل مالی داشته باشند. در Tab B یک نمونه کلاس سواد مالی است که توسط برنامه جهانی غذا استفاده می شود. Tab C یک کلاس مدیریت پول است که توسط Lutheran Family Services و Tab D Financial Literacy استفاده می شود – دارایی های شما را افزایش می دهد.

As with all English as a Second Language (ESL) efforts, time and practice are needed. Newcomer volunteers can play a key role in helping newcomers navigate financial issues.  At Tab B is a sample financial literacy class used by the World Food Program.  Tab C is a Money Management class used by Lutheran Family Services and Tab D Financial Literacy – Building up your assets.

 

چند فکر سریع افتتاح حساب بانکی برای فرآیند کاریابی ضروری خواهد بود. بسیاری از کسب و کارها مایلند در ازای دستمزدهای معمولی، مستقیماً به حساب بانکی واریز کنند. همچنین داشتن صورت حساب بانکی محلی می تواند برای تأیید آدرس برای برنامه های مختلف استفاده شود: 1) SSN، 2) ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابتدایی/دبیرستان، 3) قراردادهای اجاره اجاره، 4) گواهینامه رانندگی (در برخی ایالت ها) و سایر خدمات.

Some quick thoughts.  Opening a bank account will be necessary for the job seeking process.  Many businesses will want to make a direct deposit to a bank account for regular wages.  Also having a local bank account statement can be used to verify addresses for various applications: 1) SSN, 2) Student Enrollment in primary/high schools, 3) Rental Leasing agreements, 4) Drivers licenses (in some states) and other services.

 

اگر دریافت کننده اسنپ (برنامه غذایی) هستید، به جای چک/نقد، کارت نقدی (EBT) صادر می شود. درک تفاوت بین کارت های نقدی، کارت های اعتباری و تاریخچه اعتباری نقطه شروع خوبی برای تازه واردان است.

If you are a SNAP (food stamp) recipient a debit card (EBT) will be issued rather than a check/cash.  Understanding the differences between debit cards, credit cards and credit history are great start points for newcomers.

 

وب سایت های مرتبط

  1. جعبه ابزار آموزش سواد مالی برای پناهندگان – https://www.uncdf.org/article/5690/financial-literacy-training-toolkit-for-refugees
  2. یک دنیای کاملاً جدید (مالی): آموزش به پناهندگان چگونه پول را مدیریت کنند – https://centsai.com/smarter-money/financial-literacy/teaching-refugees-how-to-manage-money

See other references below for financial literacy training.

Related Websites

  1. Financial Literacy Training Toolkit for Refugeeshttps://www.uncdf.org/article/5690/financial-literacy-training-toolkit-for-refugees
  2. A Whole New (Financial) World: Teaching Refugees How to Manage Money – https://centsai.com/smarter-money/financial-literacy/teaching-refugees-how-to-manage-money/

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117