Driver’s License (Haitian Creole)

Driver’s License (Haitian Creole)

Travay #14-Lisans chofè

Task #14-Driver’s License (Haitian Creole)

 

Malerezman, sistèm transpò piblik la nan pifò vil Etazini yo pa satisfè. Sa fòse omwen yon manm nan yon fanmi ki fèk rive a pase nan pwosesis pou jwenn: 1) yon pèmi kondwi eta, 2) yon lisans kondwi, ak 3) yon machin ak asirans. Sa pral pèmèt transpò pou ale nan travay, lekòl, fè makèt, ak lòt tach re-establisman nan kominote a.

Sadly, the public transportation system in most U.S. cities is not satisfactory.  This forces at least one member of a newcomer family to go through the process of getting: 1) a state driver’s permit, 2) driver’s license, and 3) a car with insurance.  This will enable transportation to work, school, shopping and other community resettlement tasks.


Erezman, prèske chak volontè ki nouvo vini yo te pase nan pwosesis la epi yo ka ede nouvo vini yo jwenn aksè nan sit entènèt apwopriye yo pou kòmanse pwosesis la. Gade sit entènèt ki gen rapò pou kondisyon Eta Colorado ak Texas. Malerezman, chak eta gen pwòp pwosesis li, kidonk nouvo vini yo ak gwoup sipò volontè yo ta dwe eksplore kondisyon eta yo ansanm. Kèk etap pou jwenn yon lisans kondwi (nan Colorado) pandan ke kondisyon ki sanble yo nesesè pou pifò eta.

Fortunately, almost every newcomer volunteer will have gone through the process and can assist newcomers in accessing the proper online websites to get the process going.  See related websites for Colorado and Texas State requirements.   Unfortunately, each state has its own process so newcomers and their volunteer support group should explore state requirements together.  Some steps for getting a driver’s license (in Colorado) while similar requirements are needed for most states.

Idantifikasyon Ou dwe prezante youn (1) nan dokiman sa yo: 1) ID Konsila, 2) Paspò, 3) Idantifikasyon Militè US ak 4) refijye yo ta dwe kapab itilize yon kopi I-94 yo kòm idantifikasyon.

 1. Identification You must present one (1) of the following documents: 1) Consular ID, 2) Passport, 3) US Military Identification and 4) refugees should be able to use a copy of their I-94 as identification.

 

 1. Nimewo Idantifikasyon Taks Ou dwe prezante youn (1) nan dokiman sa yo: 1) Nimewo Sekirite Sosyal ka bay aloral oswa fizikman, 2) Nimewo Idantifikasyon Taks Endividyèl (ITIN)
 2. Tax Identification Number You must present one (1) of the following documents: 1) Social Security Number may be provided verbally or physically, 2) Individual Tax Identification Number (ITIN)

 

 1. Prèv ke ou te yon rezidan Colorado pou 24 mwa ki sot pase yo anvan randevou ou. Ou dwe chwazi youn nan opsyon sa yo pou pwouve rezidans:
 2. Proof that you have been a Colorado resident for the immediate preceding 24 months before your appointment. You must choose one of the following options to prove residency.

 

 1. Opsyon 1: Bay dokiman sa yo. A. Taks Colorado sètifye ou yo soti nan ane ki sot pase imedyatman. B. Yon dokiman pou pwouve adrès aktyèl ou nan Colorado soti nan ane aktyèl la. Dat sou dokiman an pa dwe pi gran pase yon ane depi dat aplikasyon an epi li dwe montre non ou ak dat sèvis yo
 2. Option 1: Provide the following documents. A. Your certified Colorado Taxes from the immediate preceding year. B. A document to prove your current address in Colorado from the current year. The date on the document must not be older than one year from the date of application and it must display your name and dates of service.

 

 1. Opsyon 2: Ou dwe bay youn nan chak nan dokiman sa yo e tout dokiman yo dwe gen non ou, adrès Colorado, ak dat sèvis yo. A. Yon dokiman soti nan ane aktyèl la, ak adrès aktyèl ou nan Colorado. Dat sou dokiman an dwe mwens pase 12 mwa depi dat aplikasyon an. B. Yon dezyèm dokiman pou montre rezidans Colorado depi yon ane anvan. Dat sou dokiman an dwe ant 12 ak 23 mwa anvan aplikasyon an. C. Yon twazyèm dokiman pou montre rezidans Colorado depi dezan anvan. Dat sou dokiman an dwe ant 24 ak 30 mwa anvan randevou ou.
 2. Option 2: You must provide one of each of the following and all documents must contain your name, Colorado address, and dates of service. A. A document from the current year, with your current Colorado address. The date on the document must be less than 12 months from the date of application. B. A second document to show Colorado residency from one year prior. The date on the document must be between 12 and 23 months prior to application. C. A third document to show Colorado residency from two years prior. The date on the document must be between 24 and 30 months before your appointment.

 

Ranpli epi siyen Afidavi Lwa sou Sekirite Wout ak Kominote Colorado Dokiman sa a se pou deklare ke ou se yon rezidan Colorado e ke ou te aplike oswa w ap aplike pou ajiste estati ou nan U.S. le pli vit ke ou kalifye.

 1. Complete and sign the Colorado Road and Community safety Act Affidavit This document is to state that you are a resident of Colorado and that you have applied or will apply to adjust your status in the U.S. as soon as you are eligible.

 

 1. Lòt bagay ou pral bezwen pote nan randevou ou. a. Enskripsyon machin ou b. Prèv asirans machin c. Linèt (si ou bezwen yo pou kondwi) d. Pre-Enskripsyon (opsyonèl) e. Sètifika tradiksyon (si nesesè)
 2. Other things you will need to bring to your appointment.
 3. Your vehicle registration
 4. Proof of car insurance
 5. Glasses (if you need them to drive)
 6. Pre- Registration (optional)
 7. Certificate of translation (if necessary)

 

 

 

Sit wèb ki gen rapò (Soumèt lòt sit entènèt eta a bay Interlinkt pou enklizyon)

 1. Colorado Drivers Handbook https://driving-tests.org/colorado/co-dmv-drivers-handbook-manual/
 2. Egzamen pratik gratis pou chofè Colorado – https://driving-tests.org/colorado/colorado-permit-practice-test/
 3. Chofè Pratike Telefòn App – https://play.google.com/store/apps/details?id=dto.ee.dmv.genius
 4. Dis bagay ou ta dwe fè anvan egzamen konesans kondwi ou a – https://driving-tests.org/resources/ten-things-you-should-do-before-your-driving-knowledge-exam.pdf
 5. Manyèl chofè Texas DMV – https://dmv-permit-test.com/texas/drivers-handbook
 6. Tès ekri DMV – tès pratik gratis chwazi eta w la https://www.writendmvtest.com/free-practice-tests/texas/?ref=m

Related Websites (Submit other state websites to Interlinkt for inclusion)

 1. Colorado Drivers Handbook https://driving-tests.org/colorado/co-dmv-drivers-handbook-manual/
 2. Free Colorado Drivers Practice Test – https://driving-tests.org/colorado/colorado-permit-practice-test/
 3. Drivers Practice Telephone App – https://play.google.com/store/apps/details?id=dto.ee.dmv.genius
 4. Ten things you should do before your driving knowledge exam – https://driving-tests.org/resources/ten-things-you-should-do-before-your-driving-knowledge-exam.pdf
 5. Texas DMV Driver’s Handbook – https://dmv-permit-test.com/texas/drivers-handbook
 6. Written DMV test – free practice tests select your state https://www.writtendmvtest.com/free-practice-tests/texas/?ref=ma

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117