Driver's License (Myanmar)

Driver's License (Myanmar)

Task #14 – ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ)

Task #14-Driver’s License (Myanmar)

 

အခြားမူလစာမျက်နှာများတွင် ပျောက်ဆုံးအကာအကွယ်ဆိုင်ရာ မြို့နှင့်ကုလသမဂ္ဂရေးအတွက် အကြံပြုခွင့်များ မလုပ်ရသေးပါ။ ဤအကြောင်းနှင့်အတူ ကုန်သွယ်နိုင်သော တစ်ခုတည်းသို့အကူအညီ လျှောက်လွှာ၊ ယာဉ်ပလာဇာတ်၊ နှင့် အခြားဆင်တွေအတွက် သင်တို့အားလုံးအတွက် ယာဉ်များအားထောက်ပံ့ရန် မိတ်ဆွေကို ဖြင့်လှစ်မြောင်းတွင် အုပ်စုပ်မှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤသင်တို့အနေဖြင့် အလုပ်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးရုံများနှင့် တိုင်းနှင့် တိုက်တွန်းများအတွက် ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ) ကို ဖတ်ပေးပါသည်။

Sadly, the public transportation system in most U.S. cities is not satisfactory.  This forces at least one member of a newcomer family to go through the process of getting: 1) a state driver’s permit, 2) driver’s license, and 3) a car with insurance.  This will enable transportation to work, school, shopping and other community resettlement tasks. 

 

အစိုးရမယ်၊ သင့်အက်စ်သားအားဝင်းငွေကြေးစည်းများအောက်တွင်သို့သင့်အနေဖြင့် ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ) ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင် သင့်အားကိုယ်ရေးအကျဉ်းများကို ဖော်ပြထားသည့် မူလစာမျက်နှာများတွင်လည်း သင့်အက်စ်သားအားဝင်းငွေကြေးစည်းများအောက်တွင် ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ) ကို ရရှိရန်အတွက် အိမ်ထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းများကို တစ်ဦးနှင့်သင့်အနေဖြင့် ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ) ကို စတင်လျှင် အိမ်ထောင်ရွေးချယ်ပါသည်။ သင်အကြောင်းပြန်လည်စတင်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂရေးရှိ ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းမှာလည်း သင့်အား ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ) ကို ရရှိသေးသည့်အားဖြင့် လိုအပ်သော အခွင့်အလမ်းများကို လှုံ့ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင့်အား နားလည်နိုင်သည်။ ထိုသို့ သင့်တွင်အားလုံးအတွက် ယာဉ်ပလာဇာတ် (မြန်မာ) ကို မူလစာမျက်နှာများတွင် သင့်အား သင့်အကြောင်းပြန်လည

Fortunately, almost every newcomer volunteer will have gone through the process and can assist newcomers in accessing the proper online websites to get the process going.  See related websites for Colorado and Texas State requirements.   Unfortunately, each state has its own process so newcomers and their volunteer support group should explore state requirements together.  Some steps for getting a driver’s license (in Colorado) while similar requirements are needed for most states. 

 

 1. အသက်တာကို သင့်သည် အောင်မြင်သည့် မည်သည် () ခုအထက်မှာ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲရမည်။ ) ပြည်နယ် ကွန်ယက်ရန် ကွန်မြူနစ်အတွင်းကို နေပြည်တော် (Consular ID) ) ပတ်ဝန်းကျင်အသင်း (Passport) ) ယူနစ်တစ်မျိုး ကျင်းပရောဂျက်ကို ယူနစ် (US Military Identification) ) အရင်ရှိသည့် အားလုံးအတွင်းကို ရေးဆွဲပြီး ယာဉ်ပလာဇာတ် (I-94) အကို အသုံးပြုရန်အတွက် ကြိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်သည်။
 2. Identification You must present one (1) of the following documents: 1) Consular ID, 2) Passport, 3) US Military Identification and 4) refugees should be able to use a copy of their I-94 as identification.

 

 1. အခွန်အမှတ်အာဏာနှင့်ဆိုင်တာကို သင်သည် ေအာက်ပါ (1) ဒီမိုကရေစီနံပါတ် ပြပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 1) လူ့အသုံးပြုအမှတ် မှတ်တမ်းသို့သို့ရပ်တန်းသိမ်းပါက သင်သည် မိုကရေစီနံပါတ် (ITIN) ကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်
 2. Tax Identification Number You must present one (1) of the following documents: 1) Social Security Number may be provided verbally or physically, 2) Individual Tax Identification Number (ITIN)

 

 1. သင်၏ ရွေးကောက်ပွဲအရောင်းသားတွင် အရှေ့တက်များမှာ ၂၄ လုံးဆုံးခြားနေသောအခါတွင်သင်၏နေရပ်အလိုအလျောက်အတည်ပြုရပါမည်။ သင်သည်နေရပ်အားအသစ်အားဖြင့်အလိုအလျောက်အတည်ပြုရပါမည်။
 2. Proof that you have been a Colorado resident for the immediate preceding 24 months before your appointment. You must choose one of the following options to prove residency.

 

 1. အရွယ် : ဒီမြို့နယ်တွင်အကြောင်းအရင်း ဤပါဝင်သည့် မြို့နယ်အသစ်များကို တပြုပြင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးသည့် အနေဖြင့် အောက်ပါစာရင်းများပေးပို့သည်။
 2. သင်၏ အလုပ်အကိုင်တန်းအားနောက်မှာနေသည့် နေ့စွဲကြေညာထားသည်အတွက် သင်၏အသက်အရွယ်အစားအမှတ်များ။
 3. သင်၏ လက်ရှိနေရပ်တစ်ခုမှတဆင့် သင်၏လက်ရှိနေရပ်တစ်ခုအတွက် သင့်ရဲ့အလိုအလျောက်အတည်ပြုရန် ကောင်းမွန်သည်အတွက် မြို့နယ်အားမှတစ်ခုသာလက်ရှိသော နေရပ်အား သင်၏အမည်နှင့် ဝက်ဘ်ဆို့အမျိုးအစားကို ပြသသည်။ အစားအသောက်တစ်ခုကို အောက်ပါစာရင်းများပေးပို့သည်။
 4. Option 1: Provide the following documents. A. Your certified Colorado Taxes from the immediate preceding year. B. A document to prove your current address in Colorado from the current year. The date on the document must not be older than one year from the date of application and it must display your name and dates of service.

 

 1. အရွယ် : သင့်သည် အကောင်းဆုံးသော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထက် အတွက် သင့်အမည်၊ ကော်န်ဒိုင်နယ်အလိုက်အား တွေ့နိုင်သော မြို့နယ်ပါဝင်သည့်အခါတွင်မရနိုင်ပဲအောက်ပါစာရင်းအား တပြုပြင်မှုနှင့် တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
 2. လက်ရှိနေရပ်တစ်ခုမှတဆင့် သင့်၏လက်ရှိနေရပ်တစ်ခုမှာနောက်မှာနေသည့် နေ့စွဲကြေညာထားသည်အတွက် သင့်၏အသက်အရွယ်အစားအမှတ်များ။
 3. လက်ရှိနေရပ်တစ်ခုမှတဆင့် သင့်မှာပေးပြီးသောနေ့စွဲကြေညာထားသည်အတွက် သင့်၏အသက်အရွယ်အစားအမှတ်များ။ နေ့စွဲကြေညာထားသည် တစ်ခုနှင့် ၂၃ လုံးအတွင်း အောက်ပါစာရင်းအား ပေးပို့သည်။
 4. လက်ရှိနေရပ်တစ်ခုမှတဆင့် သင့်မှာပေးပြီးသောနေ့စွဲကြေညာထားသည် တစ်ခုနှင့် ၂၄ လုံးအတွင်း အောက်ပါစာရင်းအား ပေးပို့သည်။ အောက်ပါစာရင်းအား ပေးပို့ချင်းများတွင် သင်၏အမည်၊ ကော်န်ဒိုင်နယ်အလိုက်အား တွေ့နိုင်သော မြို့နယ်ပါဝင်သည့်အခါတွင် မရနိုင်ပဲအောက်ပါစာရင်းအား တပြုပြင်မှုနှင့် တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
 5. Option 2: You must provide one of each of the following and all documents must contain your name, Colorado address, and dates of service. A. A document from the current year, with your current Colorado address. The date on the document must be less than 12 months from the date of application. B. A second document to show Colorado residency from one year prior. The date on the document must be between 12 and 23 months prior to application. C. A third document to show Colorado residency from two years prior. The date on the document must be between 24 and 30 months before your appointment. 
 6. Complete and sign the Colorado Road and Community safety Act Affidavit. ဤစာရွက်သည်လူမှုအရာရှိမှာ သင်ကျောင်းသားဖြစ်သည်နှင့် သင်တိုင်းဒေသကြီးသည်စတင်ထားသည်သို့ သင်ယာဉ်ထဲတွင် အမှတ်အသားတွင် သင်ယာဉ်ထဲမှ အောင်ဘားကြီးမှ သင်ယာဉ်ထဲသို့ ပြင်ဆင်မှုကို မှတ်မိခြင်းဖြင့် ဤအစာရွက်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
 7. Complete and sign the Colorado Road and Community safety Act Affidavit This document is to state that you are a resident of Colorado and that you have applied or will apply to adjust your status in the U.S. as soon as you are eligible.

 

 1. သင့်အတွက် သင့်အတွင်းသည်သင့်ရဲ့ အလိုအလျောက်သို့ ဆုံးရန် လိုအပ်သော အခြားအမျိုးအစားများ။
 2. သင့်ယာဉ်သည်သင့်ရဲ့ ယာဉ်ကုဒ်ဖြင့်
 3. သင့်ရဲ့ ကားအာမခံခန်းပေါင်တွင် အာမခံခန်းတည်တံ့ပြန်ချက်
 4. သင့်ယာဉ်ကျောင်းသို့ သင့်ကိရိယာများ (သို့) သင့်ကိရိယာများကို လက်မှတ်ထိန်းချိန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြင့်
 5. ပြီးဆုံးမှု (အရွယ်အစား)
 6. ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်း (လိုအပ်သောအချက်) (လိုအပ်သောအချက်)
 7. Other things you will need to bring to your appointment.
 8. Your vehicle registration 
 9. Proof of car insurance 
 10. Glasses (if you need them to drive)
 11. Pre- Registration (optional)
 12. Certificate of translation (if necessary) 

 

Related Websites (Submit other state websites to Interlinkt for inclusion)

 

 1. Colorado Drivers Handbook

   – လက်မှတ်: [Colorado Drivers Handbook](https://driving-tests.org/colorado/co-dmv-drivers-handbook-manual/)

 

 1. Free Colorado Drivers Practice Test

   – လက်မှတ်: [Free Colorado Drivers Practice Test](https://driving-tests.org/colorado/colorado-permit-practice-test/)

 

 1. Drivers Practice Telephone App

   – လက်မှတ်: [Drivers Practice Telephone App](https://play.google.com/store/apps/details?id=dto.ee.dmv.genius)

 

 1. Ten things you should do before your driving knowledge exam

   – လက်မှတ်: [Ten things you should do before your driving knowledge exam](https://driving-tests.org/resources/ten-things-you-should-do-before-your-driving-knowledge-exam.pdf)

 

 1. Texas DMV Driver’s Handbook

   – လက်မှတ်: [Texas DMV Driver’s Handbook](https://dmv-permit-test.com/texas/drivers-handbook)

 

 1. Written DMV test – free practice tests select your state

   – လက်မှတ်: [Written DMV test – free practice tests select your state](https://www.writtendmvtest.com/free-practice-tests/texas/?ref=ma)

Related Websites (Submit other state websites to Interlinkt for inclusion)

 1. Colorado Drivers Handbook https://driving-tests.org/colorado/co-dmv-drivers-handbook-manual/
 2. Free Colorado Drivers Practice Test – https://driving-tests.org/colorado/colorado-permit-practice-test/
 3. Drivers Practice Telephone App – https://play.google.com/store/apps/details?id=dto.ee.dmv.genius
 4. Ten things you should do before your driving knowledge exam – https://driving-tests.org/resources/ten-things-you-should-do-before-your-driving-knowledge-exam.pdf
 5. Texas DMV Driver’s Handbook – https://dmv-permit-test.com/texas/drivers-handbook
 6. Written DMV test – free practice tests select your state https://www.writtendmvtest.com/free-practice-tests/texas/?ref=ma

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117