Important Papers (Myanmar/Burmese)

Important Papers (Myanmar/Burmese)

အသိပေးခြင်း:
a. အသံုးချခဲ့သူတို့သည် International Organization of Migration (IOM) ပလပ်အသစ်ဖြင့် အသစ်များစုစည်းအားမျှက်နှာအတွင်းမြင်သားသူလုပ်ခဲ့သည်။ ဤစာရင်းများသည် အကြမ်းများအတွက် အပြည့်အနှံ့တိုးတက်ကျသော်လည်း ပူးပေါင်းရေးသုံးစွဲများအတွက် ဒီဇိုင်းတို့ရဲ့ ထပ်အခြေအနေအားလုံးအတွက် အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပြည်တွင် တိုက်ရိုက်သက်သတင်းကို PDF ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ် သိရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း အသုံးပြုပြီးသော်လည်း အသုံးပြုပေးရန် မလိုအပ်တော့ပါသည်။ အသားတစ်ခုသည် သိမ်းမြှင့်တဲ့အခါ စုဆောင်းကျသည့်အတွင်း စီးစဉ်များသို့ ပြင်ဆင်ပြီး အဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်သည်။ နှစ်မျိုးလိုလိုသောအသုံးပြုသူများအတွက် အသေးစိတ်သည် သက်တင်ထားသော စာရွက်များကို ဖတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားပေးသော PDF ဖိုင်များကို သိရှိပါက ဤအသုံးပြုပေး

Background: 

 1. Frequently refugees arrive with an International Organization of Migration (IOM) plastic bag of important information.  These documents are vital for all U.S. resettlement agencies as well as state and local offices at initial inprocessing.  The documents are also vital for any applications for legal permanent residence and U.S. Citizenship which is 5 years after legal permanent residence.  Unfortunately, losing any of these documents can hurt the newcomer.  

 

 1. သူတို့အတွက် တာဝန်များအတွက် လမ်းညွှန်ဖွင့်ပြီးသားလျှင် သာမန်သိမ်းပြီးဆုံးရှိပါသည်။ ထို့နောက်ပြည်တွင် လိုအပ်ပြီးသော ဒစ်ဂျစ်ဖိုင်ဖြင့်အသေးစိတ်သည် အသေးစိတ်ပင်ထားသော်လည်း အသေးစိတ်ပင်ထားပြီး အထူးသည်များစွာ အသေးစိတ်သတင်းအပြီး PDF ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ် သိရှိပါသည်။ ထို့နောက် အသေးစိတ်ပင်ထားပြီး တာဝန်များသို့ သိမ်းစေသည့်အတွင်း လူမှုအတွက် ကျောင်းသားအားအသံတို အသေးစိတ်သည် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းစေသည့်အတွင်း လူမှုအတက် ကျောင်းသားအတွင်းအသံတို သိမ်းဆည်းစွာ အသိပေးနိုင်သည်။
 1. It is highly recommended that an organized file folder be quickly established for the newcomer.  Additionally, a digital record such as scanning to a PDF format is highly recommended.  Since all refugees must have a cell phone, files can be scanned and stored within the picture files.  This works especially well for those organizations which do not require the original copy and allow PDF files to be mailed to them. 

 

I – 94 – I-94 ခရီးသည်တိုင်းလွှာအားလုံးသည် Form I-94 အသက်သာဖွင့်/ထွက်ဆက် စာရင်းအသစ်ဖြင့် ထုတ်ဝေပေးသော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အော်တိုဘာ့ဝန်ထမ်းမှ ထုတ်ဝေခြင်းပြင်ဆင်လိမ့်မည်ဟုသည်။ ဒီဇိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အထူးသည်များစွာလုပ်ဆောင်ရာ CBP (U.S. Customs and Border Protection) ရောဂါဝယ်သူများအား တာဝန်များအတွက် ရောက်လာသော အစာရင်းဖြစ်သည်။ ဤအသိပေးချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ဥပဒေအကျိုးအသက်များအား ထိရောက်စစ်ပြီး များရန် လိုအပ်သည်။ လူ့အခြေအနေတွင် ကားပြားသောအခါတွင် အစာလုံးများ လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ရန်နှင့် ဧည့်နိုင်သော အချက်များအားဖတ်ရှုနိုင်သည်ဟု ယူဆက်ရပ်များတွင် ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသည့်အခါ အိပ်ပြီးစာရင်းအတွက်ဖိုင်တစ်ခုသို့ သိရှိပြီး ထုတ်ဝေပြီးသားများကို လွတ်လပ်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုင်းမှာ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် နောက်တစ်ဆင့် https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/i-94-automation-fact-sheet.pdf တွ

 

င် နောက်တစ်ဆင့်အားထားပြီး အသေးစိတ်အပေါ်သို့ လက်ခံပါ။

I – 94 – The I-94 travel record, formally known as the Form I-94 Arrival/Departure Record, is a paper or electronic document issued by a U.S. Customs and Border Protection (CBP) Officer to newcomers entering the United States.  It is needed for most public services to include a driver’s license or social security number.   See https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/i-94-automation-fact-sheet.pdf for more information and access to the electronic 

 

အခြားအသံတို့: Other Important Documents:

ခရီးသည်များ: မြန်မာ့ခရီးသည်, ဗီဇာ, ခွင့်ပြုချက် Travel Documents: Passport, Visa, Permission

ကျန်းမာရေးစာရင်းများ Medical Records

ပါက်စီးရာအား ပါဝင်ပြီးစစ်ပါ Vaccination

 

အရင်းဆုံးရှိပါသည် (သို့) ရရှိပါသည် If Available

Marriage Certificate Marriage Certificate

မွေးဖွားမှုမှတ်တမ်းများ Birth Certificates

အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်းများ Employment Records

မိသားစုမှသာယာ အခြေခံမှတ်တမ်း Family Ties information 

    (အော်ဒါနှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်)                   (in the U.S. and other countries)

ထိန်းချုပ်အာဟာရုပ်ချုပ်လူ့ စာရင်း                             Testimony – refugee story

ထောက်ခံမှုမှတ်တမ်းများ (မြို့တွင်မှ မဟုတ်တော့သည့်) Affidavits (Notarized)

ဖွဲ့စည်းခြင်း (မမြှင့်တော့ပြီး) Declaration (Not notarized)

ထောက်ခံခွင့်အမှတ် Proof of Persecution 

ကျားများရဲ့ လက်များအရင်းအမြစ်များ Pictures of injuries

ထောက်ခံမှုများအတွက် သတင်းများ News Reports of persecutions

ရောဂါဝယ်သူများအတွက် အခြေခံပုဂ္ဂိုလ်များ Police Reports 

 

အခြားမှူး:

ကျန်းမာရေးအကြောင်း။ ပြည်ထောင်စု (အသေးစိတ်အမှတ်အသား) တစ်ဦးမှ ယူထားတဲ့အစားအသေးစိတ်သာလား ကိုက်ညီတဲ့ အပြင်ပိုင်းနှင့်ရွှေ့ရန်မျှဝေခြင်းများမှာကြားချက်များသည်။ ထို့အတွက် မီဒီယာပေါ်တွင်အမျိုးသပ်သည်သောက်လိုက်သည့် အသက်တွင် အပင်ပိုင်းတင်ပြခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွင် ပေါင်းစပ်ဆောင်မှုအစဉ်တွင် ဖြည့်ပစ်မှုဖြင့် ဆေးခန်းမှ အိမ်ပေါ်တွင် ကုဆရာဝန်များအား လက်တွေ့ဆက်ခြင်းများ လက်အောက်မှာပေးပါသည်။ ကျောင်းသားအသစ်ကျော်စိမ်းကျွန်များအတွက် ကျောင်းသားများ၏ အဆင့်အတန်းတွင်လျှော့နေသော မီဒီယာအခြေခံမှတ်တမ်းကို လိုအပ်သည်။ ထို့အတွက် စားသော အဆောက်အဦးတွင်လည်း ရေးပြီးတာဝန်ခံစားများသည် စေတနာတွင်ကာကွယ်ထားသည့်အပြင် အသုံးပြုပေးသော ဆေးခန်းများအတွက် ဖိတ်ခေါ်တွင် မောင်လျှော့ခြင်းနှင့် ဆေးခန်းမှ စားသောက်စေရန် လွတ်တိုင်း အားလပ်ရိုက်နိုင်ခြင်း ပေးပါသည်။

Other remarks:

Medical Records.  Refugees (a specific status) frequently come from United Nations Refugee Camps. Average stay at camps is 15 years.  A medical report is “usually” taken before arrival along with vaccinations.  These reports go the local U.S. medical facility in sealed envelopes.  In order to register school aged children, a SEALED envelope of vaccinations is provided by this medical facility for the school. 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ခြင်းများ

 1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home & https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form
 2. USCIS ခရီးသည်များ https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel-documents
 3. သူ့ရဲ့အကျဉ်း https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
 4. သူ့အာမခံနည်းသောမီဒီယာအကြောင်း သောမီဒီယာဆေးခန်း https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion
 5. သူတို့နှင့် ရန်နိုင်သည့် အပြင်မှတ်တမ်းများပြည်သူ့အာမခံနည်းသော အစာရေးကြောင်းအခြေခံမှုများ https://www.benefits.gov/benefit/620
 6. သူတို့နှင့် သူတို့အားဖွင့်စွတ်ချက်များတွင် အာဇာနည်းများ, https://www.acf.hhs.gov/orr

Related Websites

 1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home & https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form
 2. USCIS Travel Documents https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel-documents
 3. The refugee process https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
 4. Refugee Cash Assistance and Refugee Medical Assistance https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion
 5. Refugee and Entrant Assistance – State Administered Programs https://www.benefits.gov/benefit/620
 6. OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, https://www.acf.hhs.gov/orr

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117