Important Papers

Papye enpòtan

Mandharinyuma:
a. Souvan refijye yo rive ak yon sache plastik, yon Òganizasyon Entènasyonal Migrasyon (IOM) ki gen enfòmasyon enpòtan Andean li. Dokiman sa yo enpòtan anpil pou tout ajans reyentegrasyon ameriken yo ansanm ak biwo leta e biwo lokal nan premye pwosesis yo. Doki+man sa yo enpòtan pou nenpòt aplikasyon tankou rezidans pèmanan legal vi yo Sitwayènte Ameriken 5 ane apre yon moun resevwa rezidans pèmanan legal? Malerezman, pèdi nenpòt nan dokiman sa yo ka lakòz pwoblèm pou refijye yo.

b. Li trè rekòmande pou vitman etabli yon katab byen òganize ak dosye refijye yo. Anplis de sa, dosye tankou fòma PDF, trè rekòmande pou dijitalize. Piske refijye yo dwe gen yon telefòn entelijan, dosye yo ka analize epi estoke nan yon katab dosye dijital. Travay sa a bon espesyalman pou òganizasyon ki pa bezwen yo kopi original, konsa yo pèmèt yo voye dosye PDF yo pa lapòs.

Background:
a. Frequently refugees arrive with an International Organization of Migration (IOM) plastic bag of important information. These documents are vital for all U.S. resettlement agencies as well as state and local offices at initial in processing. The documents are also vital for any applications for legal permanent residence and U.S. Citizenship which is 5 years after legal permanent residence. Unfortunately, losing any of these documents can hurt the newcomer.

b. It is highly recommended that an organized file folder be quickly established for the newcomer. Additionally, a digital record such as scanning to a PDF format is highly recommended. Since all refugees must have a cell phone, files can be scanned and stored within the picture files. This works especially well for those organizations which do not require the original copy and allow PDF files to be mailed to them.

I-94 – Se yon dokiman vwayaj ke yo rekonèt fòmèlman kòm Dosye Arive/Depa Fòm I-94, se yon dokiman sou papye oswa elektwonik yon Ofisye Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè (CBP) Etazini bay fèk vini k ap antre Ozetazini. Li nesesè pou pifò sèvis piblik yo genyen yon lisans chofè oswa nimewo sekirite sosyal. I – 94 – The I-94 travel record, formally known as the Form I-94 Arrival/Departure Record, is a paper or electronic document issued by a U.S. Customs and Border Protection (CBP) Officer to newcomersentering the United States. It is needed for most public services to include a driver’s license or social security number. See https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/i-94-automation-fact-sheet.pdf for more information and access to the electronic I-91 Form.

Lòt Dokiman Enpòtan: Other Important Documents:

Dokiman Vwayaj: Paspò, Visa, Pèmisyon Travel Documents: Passport, Visa, Permission Dosye Medikal Medical Records Vaksinasyon Vaccination

Disponibite If Available Sètifika maryaj Wedding Certificates Batistè Birth Certificates Dokiman travay Employment Records Enfòmasyon sou Family Ties Family Ties information
(nan peyi Etazini ak lòt peyi) (in the U.S. and other countries) Temwayaj – istwa refijye Testimony – refugee story Afidavits (Notarize) Affidavits (Notarized) Deklarasyon Declaration (Not notarized)

Prèv sou pèsekison Proof of Persecution  Foto blesi yo Pictures of injuries Rapò sou pèsekisyon yo News Reports of persecutions Rapò Lapolis Police Reports  

Lòt remak: 

Dosye Medikal. Refijye yo (yon estati espesifik) souvan soti nan yo Kan Refijye Nasyonzini. Yo rete nan yon kan  environ 15 ans. Anvan yo rive, yo fè yon rapò medikal pou yo “anjeneral” epi ba yo vaksen. Rapò sa yo sele nan anvlòp epi yo ale nan biwo medikal lokal Etazini. Pou enskri timoun lekòl, biwo medikal sa a bay anvlòp la sele  vaksen pou biwo lekòl la. 

Other remarks: 

Medical Records. Refugees (a specific status) frequently come from United Nations Refugee Camps. Average stay at  camps is 15 years. A medical report is “usually” taken before arrival along with vaccinations. These reports go the  local U.S. medical facility in sealed envelopes. In order to register school aged children, a SEALED envelope of  vaccinations is provided by this medical facility for the school.  

Sit wèb ki gen rapò 

 1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home & https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94- travel-record-card-online /#ki-bezwen-yon-i94-form 
 2. USCIS Dokiman Vwayaj https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel documents 
 3. Pwosesis refijye a https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
 4. Asistans Lajan Kach pou Refijye ak Asistans Medikal Refijye https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion 
 5. Asistans pou Refijye ak Antre – Pwogram Leta Administre https://www.benefits.gov/benefit/620
 6. BIRO REFIJYE RESETLEMAN, https://www.acf.hhs.gov/orr 

Related Websites 

 1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home  & https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i 94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form
 2. USCIS Travel Documents https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel documents
 3. The refugee process https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
 4. Refugee Cash Assistance and Refugee Medical Assistance  https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion
 5. Refugee and Entrant Assistance – State Administered Programs https://www.benefits.gov/benefit/620 6. OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, https://www.acf.hhs.gov/orr

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117