Medical (Mynamar/Burmese)

Medical (Mynamar/Burmese)

ပြင်ပန်း: ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူ ခွောက်မှုအသင်းအဖြစ်ကို (တစ်ပြိုင်အားနှင့်အတူထပ်တူအမှတ် (SIVs), အစွမ်းခွန်အတွေ) မတိုက်ရသောအခါတစ်ပြိုင်အား တက္ကသိုလ်များမှ အမိုးအကားကြားသော ပြည်ပလတ်မှုအဖြစ်ကို (UNHCR) မှပိုင်ဆိုင်တွင်ကြေငြာပြားနှင့်ပတ်သက်သော ပြည်ထောင်စုအမှတ်တိုင်းပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူထပ်တူမီဒီယာအသင်းအဖြစ် သို့မဟုတ်အားလုံးအကျိုးအမြတ်ကို အလွယ်တကူအသစ်တစ်ခုစီ စစ်ဆေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုခုသည် လူထုအတွက် နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အထိ စက်မှုများအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုသည် နိုင်ငံ (ယူအက်) သို့မဟုတ်မီဒီယာတို့အား သူတို့ကိုလွတ်လပ်သော အများအပြားတစ်ခုစီ အတည်ပြုပြုနိုင်သည်။ တစ်ခုခုသည် နိုင်ငံတစ်ခုကို (ယူအက်) သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံအများအားဖြင့် သူတို့ကို အသက်သာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်စေရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအစာရင်းများသည် အသစ်သမိုင်းကျွန်များအား အားလုံးပေါင်းစပ်ကြေငြာပြားနှင့် သူတို့အား ပြည်သူ့အာမခံနည်းသော အပြင်မှတ်တမ်းများကို ဖြေကြ

Background: Refugees, not to be confused with other immigration status individuals (Special Immigration Visa (SIVs), Asylum Seekers), usually leave their homes and reside in refugee camps run by the United Nations High Commission on Refugees (UNHCR). The average stay time can be from 5 years to 17 years.  Once a country (USA) accepts a refugee, the newcomer goes through a series of medical examinations and vaccinations.  These forms usually accompany the newcomer in a plastic International Organization of Migration (IOM) plastic bag. Place these records in the IMPORTANT FILES organizer for easy access.  Short-term health insurance called Refugee Medical Assistance (RMA). Each U.S. State has its own benefits and requirements process – see https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts for the contacts in your state.

 

သူတို့အားကော်သမီဒီယာအသင်းအဖြစ် အသေးစိတ်အပေါ် ရွေးကောက်စနစ်တစ်ခုအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပလတ်မှု လွတ်လပ်ခွင့်များအားလုံးဖြင့် တစ်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် သူတို့ကို အသက်သာစေရန် သို့မဟုတ် ဤအတိုင်းအတာသို့ အမှတ်တရန် အသုံးပြုရန် တွေ့ဆုံခြင်းကို ဆောင်ရွက်စေရန် သူတို့နှင့်အတူ လူသိမ်းဆည်းရန် တိုးချဲ့သူတို့ မှားလှုံ့ချက်များအား ကြာသပတ်ပေးစေခြင်းများဖြင့် ဤမီဒီယာဆေးခန်းအတွင်း သီးသန့် သူတို့အားလက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သူတို့၏ ဆေးခန်း သတင်းများကို စတင်ရက်အတိုင်း စနစ်တစ်ခုအတွက် ပေးတဲ့ အခါတွင် အသစ်ကိုလက်ခံမည်ဟု ယူဆောင်သွားပါသည်။ လက်တွေ့ဆက်မှုများကို သူတို့၏ စာတမ်းများတွင်မြှင့်ရန် နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက် တစ်ဆင့်အားထားပြီးပြင်ဆင်လှုပ်ရန် သူတို့၏ အလိုအလျောက်မီဒီယာအတွင်း အထည့်မှတ်များကို ကြိုတင်ထားပါသည်။ ဒီလိုပါလေးများသည် ပြည်သူ့အာမခံနည်းသော ပြင်ပိုင်းတွင်

Refugee Medical Assistance (RMA) is available for up to eight months. Resettlement Agencies have usually established a relationship with a local medical facility to review these records and upload newcomer patient medical records into the system.  Vaccinations are reviewed and updated as needed.  You will need a new vaccination record issued by the US medical facility for enrollment of school aged children AND sometime later for the I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status in a SEALED envelope.

 

သူတို့နှင့် အပြည့်အဝသတင်းများ – (အောက်ဆုံးအတတ်/PDF အောက်ပါ Office of Refugee Resettlement လင့်/PDF ကို ကြည့်ပါ) ပြည်သူ့အာမခံနည်းသောအား ပိုပြီးဆုံးထွက်သည်များသည်လူအများအားလှမ်းတင်ပြီးပြီး အိုပညာအားဖြင့်ကာကွယ်ထားသောအခါတွင် မေးမြန်းကျသည်။ ယခုလူတွေကို အာပေးအလျင် အစိုးရသတင်းတွင်ပါဝင်လာသည်များအတွက် မေးမြန်းကျသောအခါတွင် အိုပညာအားဖြင့် အရက်အသင်းကိုလည်း ရယူကြည့်သင့်သည်များအတွက် လူများသည် Medicaid, ကလေးကျဆေးသက်မှုစနစ (CHIP) နှင့် အပြင်သင်ခန်း အားလုံးအတွက် အသက်အကျပ်မှအန္တရာယ်တွင်အားလုံးသည် နိုင်ငံရေးသင့်အန္တရာယ်တွင်အသက်မွေးများအားလုံးအတွက် အန္တရာယ်ဆေးခန်းများ လွတ်လပ်သွားပြီးပြီး ထိရောက်ထားခြင်းဖြင့် သိမ်းဆည်းသော မီဒီယာဆေးခန်းအတွင်း အသက်မွေးများကို စိတ်ချလိုအပ်သည်။ ဖော်ပြပေးမည်များအတွက် အသစ်ကို လွတ်လပ်ခွင့်များ အားလုံးနှင့် ပြည်သူ့အာမခံနည်းသော အသစ်များဖြင့် ယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သူတို့၏ ဆေးခန်း အတွင်း သတင်းများကို စတင်ရက်အတိုင်း စနစ်တစ်ခုအတ

Refugees and the Affordable Care Act – (see Office of Refugee Resettlement link/PDF below) 

Refugees who are admitted to the United States meet the immigration status eligibility requirements

for immediate access to Medicaid, the Children’s Health Insurance Program (CHIP) and the health

coverage options under the Affordable Care Act (ACA). Many other immigrant groups in the U.S. have to

wait five years before they are eligible for public benefits like Medicaid. 

 

အသိုင်းသိုင်း တိုးတက်ခြင်းနှင့် သင့်နှင့် သင့်သည်များအတွက် မြောက်မှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက် အထက်တန်းလွတ်လပ်သွားပါသည်။ ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းတွင် ဤအသိုင်းသိုင်းများအား စနစ်တစ်ခုတွင် ရှိသော လူတွေအတွက် အခမ်းအနားတစ်မျိုးအနေနှင့် အခမ်းအနားတစ်မျိုး ကို ဖြေကြားပေးသည်။ အဘယ်အရာရှိသော်လည်း ဤနိုင်ငံတစ်ခုတွင် လက်မှုအဖြစ် ရှိသော ပြည်ထောင်စုအသင်းအဖြစ် စီးပွားမှု နှင့် မြောက်မှုအားဖြင့် ရရှိသော အထက်တန်းလွတ်လပ်သွားသော လူမျိုး အတွက် လွတ်လပ်သွားသော သင့်အားလုံးအတွက် အလိုလျောက်ပေးလိုသည်။

 1. ပုစျေးရှင်
 2. ကျူဘာနင့်နွဲနွန့်လိုင်
 3. အမေရယ်နိမ်ရာနိုင်ငံတစ်ခု
 4. အာရှမင်သင်းစားပွားအသင်းအဖြစ် အားကျဖွင့်သော ဒေါ်လာပူးရှင်များ
 5. သွားမည့်အတိုင်းသို့ အာရှမင်သင်းစားပွားအားလုံး (အနှောင်အစား)
 6. လူမ

Six other groups are eligible for the same benefits and services available to refugees. These are:

 1. Asylees
 2. Cuban and Haitian Entrants
 3. Amerasians
 4. Special Immigrant Visa Holders from Iraq or Afghanistan
 5. Lawful Permanent Residents (who have held one of these statuses in the past)
 6. Certified victims of human trafficking

 

အခြား အမေရိကန်များအားလက်ခံများတွင် ဤများစုအား HealthCare.gov မှ ကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ရေးသွင်းပေးသော Health Insurance Marketplace မှ အသိအမှတ်များအား တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် ရရှိသော လူမျိုးတွင် သက်ဆေးခြင်းကို ကြားစွာရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက် အာင့်အားလုံးကိုဖြင့် အခြေခံပြုခြင်းနှင့် သက်ဆေးရည်ရွယ်ခြင်းများအား အသက်မွေးဆေးခြင်းအတွက် ရွေးကောက်စနစ်အတွင်း အသိအမှတ်အများဆုံးသို့မဟုတ် စိတ်ချလိုအပ်သည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွင်းတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်အားလုံးအတွက် တစ်ခါရှိနိုင်သော အခြေခံအရည်အချင်းများကို ရွေးကောက်စနစ်များကို ဖြင့် လည်းရှိနိုင်သည်။ သူတို့သည် အားလုံးကို တစ်ကယ်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့် သင့်အားလုံ

Like other Americans, the groups listed above can apply for health insurance through the Health

Insurance Marketplace at HealthCare.gov. The Marketplace helps people find health coverage that fits

their budget and meets their needs. With one application, a person can see all the options and enroll.

The Health Insurance Marketplace can verify immigration status for all of the groups mentioned above,

except certain victims of human trafficking. The Office of Refugee Resettlement (ORR) in HHS issues

certain victims of human trafficking certification or eligibility letters to confirm their eligibility for public

benefits.

 

ကလေးများသည် ဆေးဆိုင်ရာလူမျိုးအတွက် ဆေးခန်းလိုင်းရှိနိုင်သော်လည်း ဤဆေးခန်းလိုင်းအားဖြင့် သင့်ကလေးတွင် ဆေးသက်ဆေးရှုနိုင်ပါသည်။ ထိုသင့်ကလေးများအတွက် CHIP (ကလေးအားလုံးအတွက် လွှတ်တော်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသော ပညာရှင်မှူး) အသက်မွေးများအား အတူအတူအခြားနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက် စိတ်တိုင်းတွင်အထူးသည်။ ထိုအချိန် ကလေးအသက်မွေးများကို ဆေးခန်းလိုင်းနဲ့ ဆေးရှုရန်မောင်းလွှားခြင်းဖြင့် ဤလူတွေကို ဆေးခန်းလိုင်းသို့ ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုင်နိုင်ပါသည်။ အခြားပြည်သူ့အာမခံနည်းသော လွတ်တော်ဆွေးနွေးလျက်မှု အားလုံးကိုလွှတ်တော်ဆွေးနွေးလျက်အားဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက် အထူးဆေးခန်းလိုင်း ရွေးကောက်စနစ်ကို ကြားစွာရှာဖွေနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။

The Children’s Health Insurance Program (CHIP) – If your children need health coverage, they may be eligible for the Children’s Health Insurance Program (CHIP).

CHIP provides low-cost health coverage to children in families that earn too much money to qualify for Medicaid. In some states, CHIP covers pregnant women. Each state offers CHIP coverage and works closely with its state Medicaid program.

 

အသိပညာအာဏာတွင်ရှိသော စာရင်းများမက်ဆေ့ချ် ဆေးခန်းလိုင်းအများစုအတွက် သင်ကြားလွှားရေးသောအခါများအားလုံး သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အထူးပြုလုပ်ပြင်များကို မဆိုက်ဘဲ ဆေးခန်းလိုင်းအား ဖြေကြားရန် လိုအပ်သည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထပ်မံသို့ လွှတ်တော်ဆွေးနွေးလျက်အားဖြင့် စီးပွားအသင်းအဖြစ် သင်တို့အားလုံးအတွက် လိုအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက် ပါလက်ဖက်မှာ ပေါက်တွင် အထူးတန်းစီးပွားအသင်းအဖြစ် ပြသသော စာရင်းများဖြင့် တွဲသောအခါများအားလုံး အိမ်အတိုင်း လွှတ်တော်ဆွေးနွေးလျက်အားဖြင့် သင်တို့အား ကိုယ်ပိုင်သို့ လွှတ်တော်ဆွေးနွေးလျက် ရှာဖွေနိုင်ရန် အခြားအသက်မွေးများအား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင့်အားလုံးအတွက် ဆေးခန်းလိုင်းတွင် ဆေးရှုမှု အားလုံးအား အထူးသင့်လိုင်းများကို ကောင်းမွန်သက်သော မူလနဲ့ ဖြေကြားပေးသည်။ သင့်အားလုံးအတွက် လိုအပ်သော စာရင်းများအား သင့်ကြားလွှားရေးသော်လည်း သင်တို့သည် အပြင် အတွင်းသို့ ဆေးခန်း

Supporting Documents – Immigration documentation types – You may need to have one or more of the following documents or numbers when you apply for and enroll in Marketplace coverage. The documents you need depend on your immigration status.  See https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/ for a full listing.

 

တိုက်ပွဲ/ထွက်ရက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောက်စွာရှိနိုင်သော နိုင်ငံခြားမောင်း (I-94)

နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံ

ထူးခြားအမှတ်စဉ် ကျောင်းဆိုးသည်ဂရင်် ဂရင်” (I-551)

အလုပ်လုပ်ချက် မောင်းသူ ပါက်အသင်း (I-766)

လက်လီးချုပ် I-551 ကျောင်းဆိုး (မှတ်တိုင်း သို့မဟုတ် I-94/I-94A)

အားလပ်စတန်းသို့ စားသော ယောက်ျားအကြောင်းသို့ အမှတ်သည် တွင် စားသော ကလေးများ (HHS) အားလပ်စတန်းသို့ ချောက်ခြင်း (ORR)

အားလပ်စတန်းသို့ အားလပ်စတန်းသို့ အခြေအနေသည် (အကြောင်း 18 အောက်အို့)

ယူနိုင်သော နိုင်ငံတကာမှ အာလဆွေးနွေးမှု အမှတ် (အသေးစိတ် အမှတ်စဉ်သုံးနည်းသို့မဟုတ် USCIS အမှတ်) သို့မဟုတ် I-94 နံပါတ်

Arrival/Departure Record in foreign passport (I-94)

Foreign Passport

Permanent Resident Card, “Green Card” (I-551)

Employment Authorization Document (I-766)

Temporary I-551 Stamp (on passport or I-94/I-94A)

Certification from U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Office of Refugee Resettlement (ORR)

Office of Refugee Resettlement (ORR) eligibility letter (if under 18)

Alien number (also called alien registration number or USCIS number) or I-94 number

 

ကျွန်တော် 911 အော်တိုဘားအသင်းနှင့် သင့်အသင်းကို အသင်းဝင်ခြင်း – 911 အော်တိုဘားအသင်းနှင့် သင့်ရဲ့ အိမ်အတွက် ပါတော့ချက်များအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအားလုံးသို့ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါစိတ်အတွက် ပေးမှားချက်အမျိုးအစား တစ်ခြားတာများကို တင်ပင်သွားရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေနှင့် သင်တို့အားလိုအပ်သော အဆင့်အတန်းများသည် သင်ရဲ့လက်ရှိအစိုးရန် ကျွန်တော်တွင် အလှူငွေရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာသွေးလှူဒါန်းသို့ သင်ရဲ့ နှလုံးကိစ္စလုံး၊ သေချာမီးနှုတ်မြင့်များ၊ အသားတချိုက်များ၊ သွေးစက်ကြီးများ၊ သွေးတိုက်ကိုသိမ်းပြီး အကူအညီ ရရှိနိုင်ရန် သင်တို့သည် အားလုံးအတွက် 911 အော်တိုဘားအသင်းကို ခေါ်ဆိုမည်၊ အတူ သင်ပြင်ဆင်ခြင်းမောင်းသော အဆင့်အတန်းများ၊ အထူးသင့်လိုင်းသို့ စီးပွားသည်။

When to call 911 – The 911 emergency number — or your community’s local emergency number — is for true emergencies. An emergency threatens a person’s life, limbs, or sense organs. Examples are heart attacks, strokes, breathing problems, head and neck injuries, severe bleeding, and eye injuries. You can also call 911 when you are not physically able to drive the person to the hospital, and the person has a condition that is growing worse.

 

ဆေးရုံသည်အသင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ် သင့်လိုင်းအားလုံးအတွက် အားလပ်မှုများအား မကျန်းမာမှုကို သိရှိနိုင်ရန် လိုင်စင်သို့မဟုတ် တာဝန်နှင့် ပြင်ပဝါဆိုက်နှင့် ထပ်ကြီးများရှိလာနိုင်ရန် သိရှိရမည်။ သင့်လိုင်းအားလုံးအတွက် အဆင့်အတန်းများသည် အကြံပေးနိုင်စေရန် လိုင်စင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုတည်ဆောက် တည်ငြိမ်အား မူလအတွင်း ကျွန်တော် ဖြေရှင်းသည်နှင့် ဖျောက်ဖြောင်းလိုက်ခြင်းမှာ အဆင့်အတန်းများအားလုံး အတည်များသည် အကြံပေးနိုင်စေရန် လိုင်စင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုတည်ဆောက် တည်ငြိမ်အား မူလအတွင်း ကျွန်တော် ဖြေရှင်းသည်နှင့် ဖျောက်ဖြောင်းလိုက်ခြင်းမှာ အဆင့်အတန်းများအားလုံး အတည်များသည် အားလပ်မှုများအား ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးရှိသည်။ ဥပမာသွေးတိုက်ကိုသိမ်းခြင်း၊ နှလုံးကိစ္စလုံးများ အတွက် အဆင့်အတန်းများသည် သင့်လိုင်းကို တရားမျှခြုံရန် နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ပါလှူဒါန်းခြင်းမောင်းသော အဆင့်အတန်းမ

When to go to a hospital – Doctors who specialize in emergency medicine see just about everything, from real emergencies to people who come in for minor problems because they have nowhere else to go. But hospital emergency treatment is expensive because of its 24-hour availability and high overhead costs.

 

သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်များကို ခရီးစဉ်များတွင် အသက်ဆိုင်ရာ သက်သာခံရရှိရန်သင့်တာကို သင်တို့သည် တစ်မျိုးတည်းအလုပ်မလုပ်နေသောအတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်သို့ အထောက်အကူအညီကို ရယူရန် အချိန်နှင့် ဆရာဝန်အားလုံးရရှိသဖြင့်၊ ဤအကြောင်းမှ သင်တို့သည် အကြမ်းလုံးရရှိမှာသို့မဟုတ် ဆရာဝန်အသစ်ကို အားပေးမှာ အသက်တာလားရှိနေပါ။ မဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်၊ သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်အက်စ်ကို ခရီးစဉ်များတွင် သက်သာခံရန် ကြာမြင့်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေရာသို့ သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်မှအခြေခံများကို သင့်အနှောင်ရရှိပါက 911 ကို ချိန်နှိပ်ပြီး သင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆေးရုံသို့ သွားပါ။ သင့်အားကြိုက်ဆရာဝန်မှ သင့်ရဲ့အဆင့်ကို အရင်ပေါ်မှာ ရှင်းလင်းပြီးသင့်အား အကျိုးအပြောရပ်အား များအတွက် ရွေးချယ်ပေးနိုင်သည်။

When to call your doctor – If you think a person needs emergency treatment at a hospital, it’s sometimes helpful to first call your doctor for advice. Do this only if you have the time and the doctor is immediately available. If not, then you should call 911 or go to the nearest hospital. Your doctor can advise you as to whether an emergency situation actually exists.

 

အခြားအရွယ်များ

အလွယ်ကင်းလွတ်ချက်များ၊ အဆောက်အဦးရှင်းသွားစနစ်များ။ ဒီအရာမှာသင့်အား သင့်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားမှုမရှိနိုင်နိုင်သော ဆေးရုံများသို့ ပါဝင်သွားသောကြောင်းအတိုင်း သွားလျှင်ကျေးဇူးပြုပြင်သော အဆင့်အတန်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် အင်တာနက်အား အလွယ်အကင်အား ပြုလုပ်နိုင်ရန် များရှိသည်။ အရာရှိသော ဆေးရုံတစ်ခုသည် အလွယ်အကင်အားလျှင် သင့်အားပြောင်းလျှင် သင့်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားမှု အားလုံးအတွက် အဆင့်အတန်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် တည်ငြိမ် လိုအပ်သော သတိပေးချက်တစ်ခုအား ရရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရုံအောက်အဦးသို့ သွားလျှင် သင်ကျေးဇူးပြုပြင်သော အဆင့်အတန်းများကို အောက်ပါရိက်ရွှေ့တစ်ခုသို့ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ မူလအတွင်း ရေးဆွဲထားသော အကြံပေးနိုင်ရန် လိုင်စင်ကို အရာအား အများအားဖြင့် ထုတ်ပြနိုင်ရန် ဆေးရုံသည် အလွယ်အကင်အားလျှင် သင့်အားကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားမ

Some other options

Urgent care centers. These doctor-staffed, walk-in medical facilities offer an alternative when there isn’t an emergency and you don’t have access to your personal doctor. They are generally more expensive than seeing your own physician but less expensive than an emergency room visit. The center usually has immediate access to simple laboratory procedures.

 

FQHCs (Federally Qualified Health Center) https://findahealthcenter.hrsa.gov/ FQHCs သည် Medicaid နှင့် SNAP စနစ်များအတွက် အကျိုးအပြားအရည်အချင်း အရေးကြီးများအတွက် Eligibility Assistance ပေးပို့ရန်၊ အမြဲတစ်ယောက်ကို စာပေးသူများအတွက် ဘာသာပြန်သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝေငှ တိုင်းနှင့် ဖုန်းအသုံးပြုရန်အတွက် Interpretation services ပေးပို့ရန်၊ နောက်ဆုံးမှာ မသိမဖြစ်သော သင်တို့အတွက် အမြဲပိုင်ရှင်များအတွက် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။

FQHCs (Federally Qualified Health Center). https://findahealthcenter.hrsa.gov/.  FQHCs offer additional support and services such as 1) Eligibility Assistance for applying to state and local programs such as Medicaid and SNAP, 2) Interpretation services for patients for whom English is not their primary language, and 3) Transportation for patients who have barriers to accessing FQHC services due to transportation issues.

 

Centros de control de intoxicaciones. Estos centros cuentan con personal bien capacitado para atender llamadas telefónicas relacionadas con emergencias por intoxicación. Mantenga el número junto a su teléfono, especialmente si tiene niños en casa.

Poison control centers. These centers are staffed by people well trained to handle telephone calls dealing with poisoning emergencies. Keep the number by your phone, especially if you have children at home.

 

Sitios web relacionados

1) Los refugiados y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (2013) https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/fact_sheet_refugees_and_the_affordable_care_act_508_8_27_13b_508.pdf

2) Para obtener más información sobre los refugiados, visite el sitio web de la ORR en http://www.acf.hhs.gov/programs/orr. Para obtener más información sobre los documentos de inmigración que pueden ser necesarios o utilizados, según la situación individual, visite Marketplace en https://www.healthcare.gov/immigration-status-and-themarketplace/.

3) Plan de seguro médico para niños: https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/

4) https://findahealthcenter.hrsa.gov/ – Los centros de salud son organizaciones comunitarias y dirigidas por pacientes que brindan servicios de atención primaria de salud asequibles, accesibles y de alta calidad a personas y familias, incluidas personas sin hogar, trabajadores agrícolas, residentes de viviendas públicas y veteranos.

 

Related Websites

1) Refugees and the Affordable Care Act (2013) https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/fact_sheet_refugees_and_the_affordable_care_act_508_8_27_13b_508.pdf

2) For more information about refugees, visit the ORR website at http://www.acf.hhs.gov/programs/orr.  For more information about immigration documents that may be required or used, depending on the individual situation, visit the Marketplace at https://www.healthcare.gov/immigration-status-and-themarketplace/.

3) Childrens Health Insurance Plan – https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/

4) https://findahealthcenter.hrsa.gov/ – Health centers are community-based and patient-directed organizations that provide affordable, accessible, high-quality primary health care services to individuals and families, including people experiencing homelessness, agricultural workers, residents of public housing, and veterans.

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117