Social Security Number (Haitian Creole)

Social Security Number (Haitian Creole)

 1. Travay #5 – Nimewo Sekirite SosyalTask #5 – Social Security Number (Haitian Creole- Nimewo Sekirite Sosyal)

  Kontèks: Nimewo Sekirite Sosyal la (SSN) se yon idantifyan inik ki asiyen a sitwayen ameriken yo ak kèk rezidan pou swiv revni yo epi detèmine benefis yo. Anplis de Sekirite Sosyal, SSN kounye a itilize tou pou yon pakèt lòt rezon. Sa yo enkli jwenn kredi, ouvri yon kont labank, jwenn benefis gouvènman oswa asirans prive, epi achte yon kay oswa yon machin, pami anpil lòt aktivite. Yon ajans reyentegrasyon pral fè sa yon priyorite pou nouvo vini yo paske li nesesè pou pifò sèvis yo. Refijye san sponsò yo pral oblije pran randevou SSN selon sit entènèt ki enpòtan yo ki mansyone anba la.

  Background:   A Social Security number (SSN) is a unique identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits.  In addition to Social Security, the SSN is now also used for a wide range of purposes. These include obtaining credit, opening a bank account, obtaining government benefits or private insurance, and buying a home or a car, among many other pursuits. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appoints according to relevant websites listed below.


  Chak fwa ou jwenn yon nouvo travay, patwon ou ap mande nimewo Sekirite Sosyal ou. Depatman kontabilite patwon ou ap itilize nimewo sa a pou rapòte revni ou bay Sèvis Revni Entèn (IRS) ak salè Sekirite Sosyal ou bay Administrasyon Sekirite Sosyal la. SSN ou anjeneral rete avèk ou pou tout lavi. Sepandan, si ou se yon viktim vòl idantite, ou ka resevwa yon nouvo SSN pou pwoteje vi prive ou nan lavni. Yon ajans reyentegrasyon pral fè sa yon priyorite pou nouvo vini yo paske li nesesè pou pifò sèvis yo. Refijye san sponsò yo pral oblije pran randevou SSN selon sit entènèt ki enpòtan yo mansyone anba la.

  Anytime you get hired for a new job, your employer will ask for your Social Security number. Your employer’s accounting department will use this number to report your income to the Internal Revenue Service (IRS) and your Social Security wages to the Social Security Administration.

  Your SSN typically stays with you for life. However, if you are a victim of identity theft, you may be issued a new SSN to protect your future privacy.   A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below.

  Prèv Akseptab pou Estati Refijye (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Dat Efektif: 07/26/2017 – Jiska Prezan

  Acceptable Evidence Of Refugee Status (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Effective Dates: 07/26/2017 – Present

  1. Fòm I-94 (Dosye Arive Depa) ak koupon pou admisyon refijye

  Fòm I-94 yon refijye prezante dwe genyen yon koupon pou admisyon ki montre:

  1. lejand “Admèt kòm yon refijye/depandan dapre Seksyon 207 Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite. Si w SOTI Ozetazini, w ap bezwen pèmisyon ANVAN pou w retounen;”
  2. pò antre (POE), dat enspeksyon, ak idantifikasyon ofisye enspeksyon an; epi
  3. mo “TRAVAY OTORIZAS.”
  4. Form I-94 (Arrival Departure Record) with refugee admission stamp

  The Form I-94 presented by a refugee must have an admission stamp that shows the:

  1. legend “Admitted as a refugee/dependent pursuant to Section 207 of the Immigration & Nationality Act. If you DEPART the United States, you will need PRIOR PERMISSION to return;”
  2. port of entry (POE), date of inspection, and inspection officer’s identification; and
  3. words “EMPLOYMENT AUTHORIZED.”

  Anplis de sa, Fòm I-94 ki emèt pou yon refijye: 

  1. pa montre yon klas admisyon (oswa kòd klasifikasyon etranje); 
  2. jeneralman, pa montre yon peryòd admisyon. Nan kèk ka, tanpon an ka montre “endefini” oswa yon peryòd espesifik; 
  3. ka montre yon nimewo depa ekri alamen lè Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè (CBP) asiyen elektwonikman etranje a yon nimewo I-94 nan sistèm li. Nan sitiyasyon sa yo, nimewo depa ekri alamen an ranplase nimewo a enprime alavans. Nimewo a enprime alavans ka oswa pa ka barre; 
  4. jeneralman, montre yon nimewo enskripsyon etranje (A# oswa ARN) tape oswa ekri alamen sou devan oswa dèyè I-94 la, anplis de nimewo admisyon I-94 la.

  In addition, Form I-94 issued to a refugee:

  1. does not show a class of admission (or alien classification code);
  2. generally, does not show a period of admission. In some cases, the stamp may show “indefinite” or a specific period;
  3. may show a handwritten departure number when Customs and Border Protection (CBP) electronically assigns the alien an I-94 number in its system. In these situations, the handwritten departure number supersedes the preprinted number. The preprinted number may or may not be crossed out;
  4. generally, shows a typed or handwritten alien registration number (A# or ARN) on the front or back of the I-94, in addition to the I-94 admission number.

  Yon etranje ki jwenn estati refijye kòm rezilta pou aplike kòm “swiv pou rantre” ak refijye prensipal la jeneralman ap genyen pati I-94 ki detache nan Fòm I-797A (Avi de Aksyon). Kalite I-94 sa a montre lejann “Admèt kòm refijye an akò ak seksyon 207 nan Lwa a. Si ou kite Etazini, ou pral bezwen pèmisyon alavans pou retounen.” I-94 ki detache a, menm jan ak I-94 regilye a, pa montre yon klas admisyon etranje (oswa kòd klasifikasyon etranje).

  An alien granted refugee status as a result of applying as “following to join” the principal refugee will generally have the tear-off I-94 portion of Form I-797A (Notice of Action). This type of I-94 shows the legend “Admitted as a refugee pursuant to section 207 of the Act. If you depart the U.S., you will need prior permission to return.” The tear-off I-94, like the regular I-94, does not show an alien class of admission (or alien classification code).

  Jwenn biwo SSN ki pi pre w la. Biwo Sekirite Sosyal nan peyi Etazini. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

  Find the SSN Office nearest you. Social Security Office in the US. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

  Dokiman Sipò: Gade dokiman pi wo a (sa yo se pou moun ki sou Estati Refijye)

  Supporting Documents: See documents above (these are for those on Refugee Status)

  Sit wèb ki gen rapò

  1. Sistèm Manyèl Operasyon Pwogram Sekirite Sosyal (POMS) https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
  2. Nimewo Sekirite Sosyal pou Moun ki pa Sitwayen https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

  Related Websites

  1. Social Security Program Operations Manual System (POMS)  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
  2. Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117