Social Security Number (Myanmar)

Social Security Number (Myanmar)

 1. လူ့မြတ်နိုင်ငံတွင် လူနာစာရင်းပေးပို့ရန် အဆင်ပြေအခြေအနေ #5 – လူနာရာတွင်စောင့်ရှောက်ခြင်း (မြန်မာ)Task #5 – Social Security Number (Myanmar)နောက်ဆုံးသင့်စွမ်းအင်: တစ်ပြည့်ပွဲတွင် ကျွန်တော်တို့နှင့် အကြမ်းဖက်များအတွက် ကိုယ်တိုင်သည်များအတွက် သွေးတစ်ခုပြင်ဆင်ထားသော သတင်းအချက်များနှင့် လက်မှတ်များကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ထို့အားဖြင့် အသံထွက်ခွာနိုင်သော်လည်း Social Security အတွင်းရှိနေသည့် လူ့အမည်နှင့် အပြည့်အဝန်များကို မျှော်လင့်ရှိစဉ် နှင့် လက်မှတ်ကို ရယူခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်လည်းကိုယ်တိုင်အသံထွက်သော လူမျိုးသည်နိုင်ငံတကာ စနစ်တကျနေသောအချက်များအား ပြန်လည်စတင်ပေးပါသည်။ အရှေ့အကြုံကို သူတို့အတွက် ကိုယ်ကျွန်တော်လူမှုနိုင်ငံ အသိပညာ များဖြင့် ရေးဆွဲခြင်းအားပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကိုယ်တိုင် သတင်းအချက်များအား ရယူဆည်းခြင်းမရှိပါ။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုများအတွက် ဤသတင်းအား အကြမ်းဖက်များနှင့် သူတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်မျိုးအတွက် မေးခွန်းသစ်များကို ပေးလေ့ရှိပါသည်။ တစ်ဦးအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်သည်အကြမ်းဖက်တွင် မေးခွန်းသစ်များအား အသေးစိတ်ဖြင့် မေးဆေးခြင်းဖြင့်လည်း သတင်းအချက်များအား ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ပြင်ပန်းချီးများကို အကွက်များတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် လည်းကိုယ်တိုင်သည် လူမှုအမှုဖြင့် သူတို့အားကိုယ်တိုင် လူမှုအမှုနှင့် စတင်ပြကြားခြင်းဖြင့် လည်းကိုယ်တိုင် လိုအပ်ခြင်းဖြင့် သတင်းအချက်များအား ရယူဆည်းခြင်းမရှိပါ။ အနိုင်ရှိသော အစိုးရဝန်များကိုယ်တိုင် လိုအပ်ခြင်းဖြင့် လည်းကိုယ်တိုင်သည် လူမှုအား လည်းကိုယ်တိုင်စိတ်ချရသည့်အပြင် မူလအတွင်းနှင့် မိမိနှင့် ပတ်သက်သည့်နည်းလမ်းတစ်မျိုးအားလုံး သိရှိရေးဆွဲခြင်းဖြင့်လည်းကိုယ်တိုင် လိုအပ်ခြင်းဖြင့်သတင်းအချက်များအား ရယူဆည်းခြင်းမရှိပါ။

  Background:   A Social Security number (SSN) is a unique identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits.  In addition to Social Security, the SSN is now also used for a wide range of purposes. These include obtaining credit, opening a bank account, obtaining government benefits or private insurance, and buying a home or a car, among many other pursuits. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appoints according to relevant websites listed below.

  Here is the translation of the provided text into Burmese:

  သင်နှစ်သက်ရာအလုပ်အကိုင်ရယူရန်အများကြီးသူသည်သင့်အလုပ်အကိုင်ရဲ့လျှောက်ဆုံးရာထူးတင်သည်နှင့်သင့်စျေးခြင်းလုပ်သူကိုသိရှိနိုင်ရန်သင့်အလုပ်အကိုင်၏စီးပွားရေးဌာနသည်သင့်ငွေငွေကောက်ယူခွင့်ပြုပါသလား (SSN) သင့်အလုပ်အကိုင်၏စီးပွားရေးဌာနသည်ဤနံပါသင်၏ဝင်ငွေကိုပြတ်သွားရန်သင်၏ငွေကောက်ယူမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအား Internal Revenue Service (IRS) သို့မဟုတ် Social Security ငွေကော်မရှင်သို့မဟုတ်ကိုင်ဒိုခိုးချုပ်စွာ မင်းသားမှဝင်ငွေကိုတင်ပြပေးသည်။ သင့် SSN သည်သင့်အလုပ်အကိုင်အတည်ပြုရန်ရာတွင်သင်ရှိနေသောအမှတ်အသားပြောင်းလိုသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီအကြိမ်ထည့်သွင်းမှုသည်သင့်အပြင်အဆင်မြင်နိုင်ရန်ကွန်ပြန်မှုအတွင်းပေါ်သင့်အနေဖြင့်အသက်ဆိုင်ရာဝန်ပေးလွှာအားသိရှိသင့်အကြောင်းစီမံအဖွဲ့မှကျန်ရှိနိုင်မည်ဟုယူသည်။ အသစ်မရရှိသောအခြေခံအားမှင့်အသုံးပြုသောပြင်များအတွက်ထိပ်တန့်အားထားပေးပါသလား။ အစိုးရန်အဆင်မပြောရန်စာစဉ်များေပးပိုင်းမှနေသည့်နေရာများအားခြေနှစ်ယေ

  ာက်လွှာရွှေ့ရှိရန်အတွက်စိတ်ချရမည်ရှိပါသလား။ သင့်ငွေကိုင်ဒိုခိုးချုပ်မှုရှိမှသည့်စာစဉ်များသည်အောက်ပါအတိုင်းပြသပေးပိုင်းများအားလုပ်ကိုင်ရန်ထိပ်တန့်အားထားပေးပါသလား။

  Anytime you get hired for a new job, your employer will ask for your Social Security number. Your employer’s accounting department will use this number to report your income to the Internal Revenue Service (IRS) and your Social Security wages to the Social Security Administration.  Your SSN typically stays with you for life. However, if you are a victim of identity theft, you may be issued a new SSN to protect your future privacy.   A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below.

  အလွယ်တကူပေးသွင်းလိုက်သော လွယ်ကူလျင်မြန်တင်မှုကို အတွေ့အကြုံတွင် လက်ခံရရှိရန် (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) အားသတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များ။ လက်ဆောင်အစိတ်အပေါင်: 07/26/2017 – လက်ရှိ

  ၁။ အော်ရိုးထားရေးဖြင့်အကောင့်အသတ်များ (Form I-94) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လွယ်ကူပေးသည့်အလွယ်ထပ်တန့်ရက်ကျော်ဇော်အတွင် အလေးချုပ်ကြီးသားကိုလွယ်ကူသည်များနှင့်သက်ဆိုင်သူထဲကအလေးချုပ်ကြီးသားကိုလက်ခံရန်:

  အ၊မြန်မာနိုင်ငံအတည်ပြု/အင်တာနက်သို့ ထြက်ခြာခံတင်ထားသည့် စာရင်း 207 အနှစ်ရှိသူ/အကောင်မသမိုင်း။ သူသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာချိန်နိမ့်ရန် သင်တို့ထားသင့်အတွက် အဆင်သင့်ရဲ့ ရပ်နှံချိုးမှာကို လိုက်နာစဉ်။

  ဂရိပိုင်တို့၏ရည်ရွယ်မှုအတွင်းဖြစ်နိုင်သလောက်နှင့်

  ဒို့ထဲသို့သွားမှာ့သင့်အလုပ်အကိုင်၏ကိုယ်ရေးအတည်ပြုရန်နှင့်

  အ၊အလေးစာ ခွဲစိတ်အား အစိုးရန်

  ဗန်ကျိန်ထုတ်လွှင့်အပြင်ယာဉ် (POE) ကျားစိန့်နှင့် နိုင်ငံ့ရက်အရင်အတွက် နောက်စာရင်းနှင့် နောက်ထပ်လှိုင်နိုင်သူ၏ ရွေး

  ဖွားသည့် အမြဲတွင် အောက်ပါအတိုင်းသင့်အလုပ်အကိုင်၏ အတည်ပြုသည့်ရက်နှင့် စာရင်းနှင့် စစ်ကောင်ရာတိုင်းကို ရွေးချယ်ပြီး ပြင်ဆင်သည်။

  ဗန်ကျိန်၊ ကျားစိန့်နှင့် နိုင်ငံ့ရက်အရင်အတွက် နောက်စာရင်းနှင့် နောက်ထပ်လှိုင်နိုင်သူ၏ စစ်ကောင်ရာတိုင်းကိုကြည့်ရှုပါသလား။

  အ၊ပြည်နယ်ထိရောက်သည့် အလေးချုပ်ကြီးသားကို လက်ခံရန် ပြည်နယ်ကိုဖွင့်သင့်အတွက်သင့်အနေဖြင့် အသက်ဆိုင်ရာဝန်ပေးလွှာအား သိရှိသင့်အကြောင်းစီမံအဖွဲ့မှကျန်ရှိနိုင်မည်ဟုယူသည်။

  အသစ်မရရှိသောအခြေခံအားမှင့်အသုံးပြုသောပြင်များအတွက်ထိပ်တန့်အားထားပေးပါသလား။

  မြန်မာဘာသာသည်အများသုံးသပ်ချက်များဖြင့် အပြင်နိုင်သူများကိုလည်း စစ်ဆေးပြီးဖြည့်စွက်လာသည်ဟု ပြောရပ်သိရှိရန်၊ အကြံပြုခွင့်ပြုခံရန်၊ အကြံပြုအခြေခံနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းသို့ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသလား။ အောက်ပါအတိုင်း လိုအပ်သည့်တာဝန်ကြီးများမှ အလေးချုပ်ကြီးသားကိုလက်ခံရန်သက်ဆိုင်သည်အတွက်သင့်တင်သွင်းပြီး တိ

  Acceptable Evidence Of Refugee Status (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Effective Dates: 07/26/2017 – Present

  1. Form I-94 (Arrival Departure Record) with refugee admission stamp

  The Form I-94 presented by a refugee must have an admission stamp that shows the:

  1. legend “Admitted as a refugee/dependent pursuant to Section 207 of the Immigration & Nationality Act. If you DEPART the United States, you will need PRIOR PERMISSION to return;”
  2. port of entry (POE), date of inspection, and inspection officer’s identification; and
  3. words “EMPLOYMENT AUTHORIZED.”

   

  အသေးစိတ်လျှောက်ထားခြင်းမှာ အထွေထွေဝင်ပြင်ခြင်းအောင် (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) ရှိပါသည်။ လက်ရှိနေ့များ: 07/26/2017 – လက်ရှိ

  1. Form I-94 (ဆောင်ရွက်ဆိုင်သောရေးသားကိုယ်ရေးအချက်အလက်) နှင့် ကောင်းမွန်မှု အကြောင်းပြတ်

  မည်သည့်လူ့လုံးသည်ကောင်းမွန်မှု ရာထူးရှင်းလင်းပြခြင်းအတွက် Form I-94 ကိုဖြင့်ထားသည်။ ထို့ပြင်သည့်အက္ခရာသည်:

  1. လူ့သားအလုပ်အကိုင်သတိရပ်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်နှိုင်းရန်သည်မှာ သတိရပ်လူ့/အိမ်သွင့်ထားသော ပြည်သူတို့နှင့်သူတို့အကြီးတိုင်ထားသည်ကို ရပ်ဆိုင်မည်။
  2. ဝတ်နိုင်သည့် လှိုင်းသတိပရိုက်တာ (POE) ထွက်သောနေ့၊ ဆင်ဆာရေးသမိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းရေး အလုပ်အကိုင်ရဲ့ အရှေ့ပေါ်သောကိရိယာထုတ်ပြင်ခြင်းနှင့်
  3. အလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုသည်။စာလုံးများသည်ပါလူ့ အလုပ်အကိုင်တွင်နေရာတွင်သို့မဟုတ်သို့ တင်သွင်းနိုင်သောကြောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်။

  In addition, Form I-94 issued to a refugee:

  1. does not show a class of admission (or alien classification code);
  2. generally, does not show a period of admission. In some cases, the stamp may show “indefinite” or a specific period;
  3. may show a handwritten departure number when Customs and Border Protection (CBP) electronically assigns the alien an I-94 number in its system. In these situations, the handwritten departure number supersedes the preprinted number. The preprinted number may or may not be crossed out;
  4. generally, shows a typed or handwritten alien registration number (A# or ARN) on the front or back of the I-94, in addition to the I-94 admission number.

  လူလူထိုးအားနည်းပညာမှလက်ခံထုတ်ချေထားသောအထွေထွေဝင်မှုလိုအပ်နိုင်သောအကြောင်းအရာအသစ်များမှာမျှဝေသည့်မြင့်မားထားသည့်လူလူထိုးအားရွေးချယ်ခြင်းအတွက် Form I-797A (အက်မှန်အာယူမှုအစီအစဉ်) ရဲ့ဆောင်ရွက်ဆိုင်သော I-94 အကျိုးပမ်းကိုရှေးခယျြသောအထွေထွေဝင်မှုလိုအပ်နိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ် (Notice of Action) ကိုရရှိနေသည်။ ဤအမှတ်တံဆိပ်ကိုစတင်ခြင်းမှာမျှဝေသည့် I-94 အမျိုးအစားမှာအကိုင် 207 အကြောင်းတွင်လူ့လူသို့ လက်ခံထားသည်။ သင်ပြင်နိုင်ခွင့်မှသာ အသီးအသင်အားပြန်သွားနိုင်မည်။ဟုသို့ထင်ရှားသော I-94 အမျိုးအစားကိုသည်မှာလူ့လူအကျိုးအမြတ်မရှိနိုင်သည် (သို့) လူ့လူသို့ ကျောင်းပြန်သွားသောကြောင်း I-94 အကျိုးပမ်းဖြစ်မည်။

  An alien granted refugee status as a result of applying as “following to join” the principal refugee will generally have the tear-off I-94 portion of Form I-797A (Notice of Action). This type of I-94 shows the legend “Admitted as a refugee pursuant to section 207 of the Act. If you depart the U.S., you will need prior permission to return.” The tear-off I-94, like the regular I-94, does not show an alien class of admission (or alien classification code).

  သင်၏နေ့လည်တိုက်ဆိုင်သော SSN ရာဒါတာကို ရှာဖွေပါ။ အမျိုးသားလူတွေအတွက် အခြေခံအလုပ်အတွက် လူ့လူရဲ့ပြည်သူတို့အတွက် SSN ရာဒါတာကို ရှာဖွေပါ။ အက်ပ်လိုက်နေရာများမှအင်တာနက်သည် အယ်ဒီအကျိုးအစဉ်များတွင် ရှိပြီးဖြစ်ရန်အောက်ပါအတိုင်း။ အရာအားဖြင့်နည်းလမ်းများ

  1. အသေးစိတ်အားဖြင့် Social Security Program Operations Manual System (POMS) https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
  2. အသက်မွေးသက်မှုနှင့်အထက်ရှိပြတာအတွက် Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

  Find the SSN Office nearest you. Social Security Office in the US. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

  Related Websites

  1. Social Security Program Operations Manual System (POMS)  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
  2. Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117