Social Security Number (Nepalese)

Social Security Number (Nepalese)

काम #५ – सामाजिक सुरक्षा नम्बर

Task #5 – Social Security Number 

 

Background: सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN) एक विशिष्ट पहिचानकर्ता हो, जुन संयुक्त राज्य नागरिक केहि निवासीहरूलाई उनीहरूको आयलाई ट्र्याक गर्न लाभहरू निर्धारण गर्नका लागि दिन्छ। सामाजिक सुरक्षा बाट बढी, एसएसएन अब विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुँदैछ। यीमा विशेष गरी क्रेडिट प्राप्त गर्न, बैंक खाता खोल्न, सरकारी लाभ वा बाट प्राइभेट इन्स्योरेन्स प्राप्त गर्न, घर वा गाडी किन्न यस्ता अनेक क्षेत्रमा पनि यो प्रयोग हुँदैछ। नयाँ आगन्तुकहरूको लागि एक पुनर्वास एजेन्सीले यसलाई प्राथमिकतामा बनाउँछ किनकि यसले बहुत ब्यवसायिक सेवाहरूको लागि आवश्यक छ। यसका बिना स्पन्सरहरू भएका शरणार्थीहरूले शरणार्थीहरूले तल लिस्ट गरिएका परिस्थितिहरूमा एसएसएनका नियुक्तिहरू गर्नुपर्नेछ।

Background: .   A Social Security number (SSN) is a unique identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits.  In addition to Social Security, the SSN is now also used for a wide range of purposes. These include obtaining credit, opening a bank account, obtaining government benefits or private insurance, and buying a home or a car, among many other pursuits. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appoints according to relevant websites listed below.

 

नयाँ काममा राखिएको कुरा हो भने, तपाईंको नियोक्ताले तपाईंबाट आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर माग्नेछन्। तपाईंको नियोक्ताको लेखा विभाग यस नम्बरलाई तपाईंको आयलाई आन्तरिक राजस्व सेवा (IRS) मा रिपोर्ट गर्नका लागि तपाईंको सामाजिक सुरक्षा शाखामा तपाईंको सामाजिक सुरक्षा बढीला बुझाउनका लागि यस नम्बरलाई प्रयोग गर्दछ। 

तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सामान्यत: तपाईंसँग जीवनभर बाँच्छ। हाम्रो चोरीको शिकार भएका छन् भने, तपाईंलाई भविष्यको गोप्यता सुरक्षित गर्नका लागि नयाँ सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गरिन्छ। 

नयाँ आगन्तुकहरूको लागि एक पुनर्वास एजेन्सीले यसलाई प्राथमिकतामा बनाउँछ किनकि यसले बहुत ब्यवसायिक सेवाहरूको लागि आवश्यक छ। स्पन्सरहरू नभएका शरणार्थीहरूले तल लिस्ट गरिएका वेबसाइटहरूमा अनुसार सामाजिक सुरक्षा नम्बरका लागि अप्वादन गर्नुपर्नेछ।

Anytime you get hired for a new job, your employer will ask for your Social Security number. Your employer’s accounting department will use this number to report your income to the Internal Revenue Service (IRS) and your Social Security wages to the Social Security Administration.

Your SSN typically stays with you for life. However, if you are a victim of identity theft, you may be issued a new SSN to protect your future privacy.   A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below.

 

पारित गरिएको शरणार्थी स्थिति को स्वीकृति (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) प्रभावकाल: ०७/२६/२०१७हाजिरसम्म

Acceptable Evidence Of Refugee Status (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Effective Dates: 07/26/2017 – Present

 

. फारम I-94 (आगमन प्रस्थान रेकर्ड) शरणार्थी प्रवेश मुहरसहित

शरणार्थी द्वारा प्रस्तुत गरिएको फारम I-94 मा प्रवेश मुहर हुनुपर्छ जुन देखाउँछ:

 1. लेजेन्डआप्रवासी/अवलम्बी बनाएको, इम्मिग्रेसन न्यासन्यालिटी एक्टको धारा २०७ अनुसार। अमेरिका बाट तपाईं बाहिर जानु हो भने, तपाईंले फर्काउँदा पूर्वदृष्टामा फिर्ता आउनु पर्नेछ;”
 2. प्रवेश को ठाउँ (POE), जाँचको मिति, जाँच अधिकारीको पहिचान;
 3. काम अधिकृतशब्दहरू।
 4. Form I-94 (Arrival Departure Record) with refugee admission stamp

The Form I-94 presented by a refugee must have an admission stamp that shows the:

 1. legend “Admitted as a refugee/dependent pursuant to Section 207 of the Immigration & Nationality Act. If you DEPART the United States, you will need PRIOR PERMISSION to return;”
 2. port of entry (POE), date of inspection, and inspection officer’s identification; and
 3. words “EMPLOYMENT AUTHORIZED.”

 

सोहीपनि, शरणार्थीलाई जारी गरिएको फारम I-94:

 1. प्रवेश गराएको वर्ग (वा एलियन वर्गीकरण कोड) देखाउँछैन;
 2. सामान्यत: प्रवेश को अवधि देखाउँछैन। केहि मामिलामा, मुहरमाअनिश्चितवा विशिष्ट काल देखाइएको हुन्छ;
 3. कस्तोकस्तोम्स बोर्डर प्रोटेक्शन (CBP)ले एलियनलाई आफ्नो प्रणालीमा I-94 नम्बर प्रदान गर्दै भने, मुहरमा हातमा लेखिएको प्रस्थान नम्बर देखाउँछ। यस्ता परिस्थितिहरूमा, हस्तलेखिएको प्रस्थान नम्बरले पूर्वमुद्रित नम्बरलाई बाध्य गर्दछ वा बाध्य गर्दैन। पूर्वमुद्रित नम्बरले चिन्हाउँदो वा छैन भने सम्बन्धित छैन;
 4. सामान्यत: I-94 को अगाडी वा पछाडी प्रकट वा हस्तलेखित एलियन रेजिस्ट्रेसन नम्बर (A# वा ARN) देखाउँछ, थपतरिकामा I-94 प्रवेश नम्बरसँगै।

In addition, Form I-94 issued to a refugee:

 1. does not show a class of admission (or alien classification code);
 2. generally, does not show a period of admission. In some cases, the stamp may show “indefinite” or a specific period;
 3. may show a handwritten departure number when Customs and Border Protection (CBP) electronically assigns the alien an I-94 number in its system. In these situations, the handwritten departure number supersedes the preprinted number. The preprinted number may or may not be crossed out;
 4. generally, shows a typed or handwritten alien registration number (A# or ARN) on the front or back of the I-94, in addition to the I-94 admission number.

 

प्रमुख शरणार्थीसँग सहभागी हुनेभएर प्राप्त गरेको शरणार्थी स्थितिप्राप्त गरेको बेला आमानामा रहेको एलियनले सामान्यत: फारम I-797A (कार्यक्रमको सूचना) को I-94 भागको काटने गरेको हुँदा हुन्छ। यस प्रकारको I-94 माऐन को धारा 207 को अनुसार आप्रवासी बनाइएको। यदि तपाईं संयुक्त राज्य बाट बाहिर जानुहुन्छ भने, तपाईंले पूर्वदृष्टामा फर्ता आउनुपर्नेछलेजेन्ड देखाइएको छ। काटने गरेको I-94, सामान्य I-94 जस्तो, एलियन प्रवेश वर्ग (वा एलियन वर्गीकरण कोड) देखाउँदैन।

An alien granted refugee status as a result of applying as “following to join” the principal refugee will generally have the tear-off I-94 portion of Form I-797A (Notice of Action). This type of I-94 shows the legend “Admitted as a refugee pursuant to section 207 of the Act. If you depart the U.S., you will need prior permission to return.” The tear-off I-94, like the regular I-94, does not show an alien class of admission (or alien classification code).

 

तपाईंको नजिकै रहेको एसएसएन कार्यालय खोज्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यालय।. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

Find the SSN Office nearest you. Social Security Office in the US. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

 

पूर्वसम्बन्धी वेबसाइटहरू

 1. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन मैनुअल प्रणाली (POMS)  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
 2. गैरनागरिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरू https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

Related Websites

 1. Social Security Program Operations Manual System (POMS)  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
 2. Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117