Social Security Number (Swahili)

Social Security Number (Swahili)

Task #5 – Nambari ya Usalama wa Jamii (Social Security Number)

Task #5 – Social Security Number (Swahili) 

 

Nambari ya Usalama wa Jamii (SSN) ni kitambulisho cha kipekee kinachotolewa kwa raia wa Marekani na baadhi ya wakazi ili kufuatilia mapato yao na kubainisha mafao wanayostahiki. Mbali na Usalama wa Jamii, SSN sasa pia hutumiwa kwa madhumuni mengi. Haya ni pamoja na kupata mkopo, kufungua akaunti ya benki, kupata mafao ya serikali au bima ya kibinafsi, na kununua nyumba au gari, miongoni mwa shughuli nyingine nyingi. Shirika la kuweka upya litaweka hili kama kipaumbele kwa wageni kwa kuwa linahitajika kwa huduma nyingi. Wakimbizi wasio na wadhamini watapaswa kupanga miadi ya SSN kulingana na tovuti husika zilizoorodheshwa hapa chini.

A Social Security number (SSN) is a unique identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits.  In addition to Social Security, the SSN is now also used for a wide range of purposes. These include obtaining credit, opening a bank account, obtaining government benefits or private insurance, and buying a home or a car, among many other pursuits. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appoints according to relevant websites listed below.

 

Wakati wowote unapopata kazi mpya, mwajiri wako atakuomba Nambari yako ya Usalama wa Jamii. Idara ya uhasibu ya mwajiri wako itatumia nambari hii kutangaza mapato yako kwa Shirika la Mapato la Ndani (IRS) na mshahara wako wa Usalama wa Jamii kwa Utawala wa Usalama wa Jamii.

Kawaida, Nambari yako ya Usalama wa Jamii inakaa nawe maisha yako yote. Hata hivyo, ikiwa utakuwa mwathirika wa wizi wa utambulisho, unaweza kupewa Nambari mpya ya Usalama wa Jamii kwa ajili ya kulinda faragha yako ya baadaye. Shirika la kuweka upya litaweka hili kama kipaumbele kwa wageni kwa kuwa linahitajika kwa huduma nyingi. Wakimbizi wasio na wadhamini watapaswa kupanga miadi ya SSN kulingana na tovuti husika zilizoorodheshwa hapa chini.

Anytime you get hired for a new job, your employer will ask for your Social Security number. Your employer’s accounting department will use this number to report your income to the Internal Revenue Service (IRS) and your Social Security wages to the Social Security Administration.

Your SSN typically stays with you for life. However, if you are a victim of identity theft, you may be issued a new SSN to protect your future privacy.   A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services.  Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below.

 

Usalama Unaokubalika wa Hali ya Ukimbizi (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Tarehe za Kuanzia: 07/26/2017 – Sasa

Acceptable Evidence Of Refugee Status (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Effective Dates: 07/26/2017 – Present

 

 1. Fomu I-94 (Rekodi ya Kuwasili/Kuondoka) na muhuri wa kupokea wakimbizi

Fomu I-94 iliyowasilishwa na mkimbizi lazima iwe na muhuri wa kupokea unaonyesha:

 1. maandishi “Ameingizwa kama mkimbizi/mtegemezi kwa mujibu wa Sehemu 207 ya Sheria ya Uhamiaji na Uraia. Ikiwa UTATOKA nchini Marekani, utahitaji RUHUSA KABLA ya kurejea;”
 2. kituo cha kuingilia (POE), tarehe ya ukaguzi, na kitambulisho cha afisa wa ukaguzi; na
 3. maneno “RUHUSA YA AJIRA.”
 4. Form I-94 (Arrival Departure Record) with refugee admission stamp

The Form I-94 presented by a refugee must have an admission stamp that shows the:

 1. legend “Admitted as a refugee/dependent pursuant to Section 207 of the Immigration & Nationality Act. If you DEPART the United States, you will need PRIOR PERMISSION to return;”
 2. port of entry (POE), date of inspection, and inspection officer’s identification; and
 3. words “EMPLOYMENT AUTHORIZED.”

 

Aidha, Fomu I-94 iliyotolewa kwa mkimbizi:

 1. haionyeshi daraja la kupokea (au nambari ya uainishaji ya kigeni);
 2. kwa kawaida, haionyeshi kipindi cha kupokea. Katika baadhi ya kesi, muhuri unaweza kuonyesha “bila kikomo” au kipindi maalum;
 3. inaweza kuonyesha nambari ya kuondoka iliyoandikwa kwa mkono wakati Idara ya Forodha na Ulinzi ya Mpaka (CBP) inapompa kigeni nambari ya I-94 kielektroniki katika mfumo wake. Katika hali hizi, nambari ya kuondoka iliyoandikwa kwa mkono inachukua nafasi ya nambari iliyochapishwa. Nambari iliyochapishwa inaweza au haitakiwi kufutwa;
 4. kwa kawaida, inaonyesha nambari ya usajili ya kigeni (A# au ARN) iliyoandikwa au kuchapishwa kwenye mbele au nyuma ya I-94, pamoja na nambari ya kupokea ya I-94.

In addition, Form I-94 issued to a refugee:

 1. does not show a class of admission (or alien classification code);
 2. generally, does not show a period of admission. In some cases, the stamp may show “indefinite” or a specific period;
 3. may show a handwritten departure number when Customs and Border Protection (CBP) electronically assigns the alien an I-94 number in its system. In these situations, the handwritten departure number supersedes the preprinted number. The preprinted number may or may not be crossed out;
 4. generally, shows a typed or handwritten alien registration number (A# or ARN) on the front or back of the I-94, in addition to the I-94 admission number.

 

Mgeni aliyeidhinishwa hadhi ya mkimbizi kama matokeo ya kuomba kama “kufuata kuungana” na mkimbizi mkuu kwa kawaida atakuwa na sehemu ya kuvunja mbali ya I-94 ya Fomu I-797A (Ilani ya Hatua). Aina hii ya I-94 inaonyesha maandishi “Ameingizwa kama mkimbizi kwa mujibu wa sehemu 207 ya Sheria. Ikiwa utaondoka Marekani, utahitaji idhini kabla ya kurudi.” I-94 ya kuvunja mbali, kama I-94 ya kawaida, haionyeshi daraja la kupokea la kigeni (au nambari ya uainishaji ya kigeni).

An alien granted refugee status as a result of applying as “following to join” the principal refugee will generally have the tear-off I-94 portion of Form I-797A (Notice of Action). This type of I-94 shows the legend “Admitted as a refugee pursuant to section 207 of the Act. If you depart the U.S., you will need prior permission to return.” The tear-off I-94, like the regular I-94, does not show an alien class of admission (or alien classification code).

 

Tafuta Ofisi ya Usalama wa Jamii iliyoko karibu nawe. Ofisi ya Usalama wa Jamii nchini Marekani. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

Find the SSN Office nearest you. Social Security Office in the US. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

 

Mitandao Inayohusiana

 1. Mfumo wa Kanuni za Uendeshaji wa Programu ya Usalama wa Jamii (POMS) https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
 2. Nambari za Usalama wa Jamii kwa Wageni https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

Related Websites

 1. Social Security Program Operations Manual System (POMS)  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
 2. Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117

Social Security Number (Spanish- lengua Española)

Social Security Number (Spanish- lengua Española)

Fondo: . Un número de Seguro Social (SSN) es un identificador único asignado a los ciudadanos estadounidenses y a algunos residentes para realizar un seguimiento de sus ingresos y determinar los beneficios. Además del Seguro Social, el SSN ahora también se usa para una amplia gama de propósitos. Estos incluyen obtener crédito, abrir una cuenta bancaria, obtener beneficios del gobierno o un seguro privado y comprar una casa o un automóvil, entre muchas otras actividades. Una agencia de reasentamiento hará de esto una prioridad para los recién llegados, ya que es un requisito para la mayoría de los servicios. Los refugiados sin patrocinadores tendrán que hacer nombramientos de SSN de acuerdo con los sitios web relevantes que se enumeran a continuación.

Background: A Social Security number (SSN) is a unique identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits. In addition to Social Security, the SSN is now also used for a wide range of purposes. These include obtaining credit, opening a bank account, obtaining government benefits or private insurance, and buying a home or a car, among many other pursuits. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services. Refugees without sponsors will have to make SSN appoints according to relevant websites listed below.

Cada vez que lo contraten para un nuevo trabajo, su empleador le pedirá su número de Seguro Social. El departamento de contabilidad de su empleador usará este número para informar sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y sus salarios del Seguro Social a la Administración del Seguro Social. Por lo general, su SSN permanece con usted de por vida. Sin embargo, si es víctima de un robo de identidad, es posible que se le emita un nuevo SSN para proteger su privacidad en el futuro. Una agencia de reasentamiento hará de esto una prioridad para los recién llegados, ya que es un requisito para la mayoría de los servicios. Los refugiados sin patrocinadores tendrán que hacer citas de SSN de acuerdo con los sitios web relevantes que se enumeran a continuación.

Anytime you get hired for a new job, your employer will ask for your Social Security number. Your employer’s accounting department will use this number to report your income to the Internal Revenue Service (IRS) and your Social Security wages to the Social Security Administration. Your SSN typically stays with you for life. However, if you are a victim of identity theft, you may be issued a new SSN to protect your future privacy. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services. Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below.

Evidencia aceptable del estatus de refugiado (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Fechas de vigencia: 26/07/2017 – Presente
Acceptable Evidence Of Refugee Status (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Effective Dates: 07/26/2017 – Present

1. Formulario I-94 (Registro de llegada y salida) con sello de admisión de refugiado
El Formulario I-94 presentado por un refugiado debe tener un sello de admisión que muestre: a. Leyenda “Admitido como refugiado/dependiente de conformidad con la Sección 207 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Si SALE de los Estados Unidos, necesitará PERMISO PREVIO para regresar;” b. puerto de entrada (POE), fecha de inspección e identificación del oficial de inspección; y C. palabras “EMPLEO AUTORIZADO”.
1. Form I-94 (Arrival Departure Record) with refugee admission stamp
The Form I-94 presented by a refugee must have an admission stamp that shows the:
a. legend “Admitted as a refugee/dependent pursuant to Section 207 of the Immigration & Nationality Act. If you DEPART the United States, you will need PRIOR PERMISSION to return;”
b. port of entry (POE), date of inspection, and inspection officer’s identification; and
c. words “EMPLOYMENT AUTHORIZED.”

Además, el Formulario I-94 emitido a un refugiado:
a. no muestra una clase de admisión (o código de clasificación de extranjero);
b. generalmente, no muestra un período de admisión. En algunos casos, el sello puede mostrar “indefinido” o un período específico;
c. puede mostrar un número de salida escrito a mano cuando Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asigna electrónicamente al extranjero un número I-94 en su sistema. En estas situaciones, el número de salida escrito a mano reemplaza al número preimpreso. El número preimpreso puede o no estar tachado; d. por lo general, muestra un número de registro de extranjero escrito a máquina o a mano (A# o ARN) en el anverso o reverso del I-94, además del número de admisión I-94.
In addition, Form I-94 issued to a refugee:
a. does not show a class of admission (or alien classification code);
b. generally, does not show a period of admission. In some cases, the stamp may show “indefinite” or a specific period;
c. may show a handwritten departure number when Customs and Border Protection (CBP) electronically assigns the alien an I-94 number in its system. In these situations, the handwritten departure number supersedes the preprinted number. The preprinted number may or may not be crossed out;
d. generally, shows a typed or handwritten alien registration number (A# or ARN) on the front or back of the I-94, in addition to the I-94 admission number.

Un extranjero al que se le otorgó el estatus de refugiado como resultado de presentar una solicitud como “siguiente para unirse” al refugiado principal generalmente tendrá la parte recortada I-94 del Formulario I-797A (Aviso de acción). Este tipo de I-94 muestra la leyenda “Admitido como refugiado de conformidad con la sección 207 de la Ley. Si sale de los EE. UU., necesitará un permiso previo para regresar”. El I-94 desprendible, como el I 94 normal, no muestra una clase de admisión de extranjero (o código de clasificación de extranjero). An alien granted refugee status as a result of applying as “following to join” the principal refugee will generally have the tear-off I-94 portion of Form I-797A (Notice of Action). This type of I-94 shows the legend “Admitted as a refugee pursuant to section 207 of the Act. If you depart the U.S., you will need prior permission to return.” The tear-off I-94, like the regular I-94, does not show an alien class of admission (or alien classification code).

Encuentre la oficina del SSN más cercana a usted. Oficina de Seguridad Social en los EE.UU. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/
Find the SSN Office nearest you. Social Security Office in the US. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/

Documentos de respaldo: consulte los documentos anteriores (estos son para aquellos con estatus de refugiado)
Supporting Documents:
See documents above (these are for those on Refugee Status)

Sitios web relacionados
a. Sistema Manual de Operaciones del Programa del Seguro Social (POMS)
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
b. Números de Seguro Social para no ciudadanos https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

Related Websites
a. Social Security Program Operations Manual System (POMS) https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
b. Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117