Social Security Number (Ukrainian)

Social Security Number (Ukrainian)

фон: 

Номер соціального страхування (SSN) — це унікальний ідентифікатор, який призначається громадянам  США та деяким резидентам для відстеження їхніх доходів і визначення пільг. Крім соціального  страхування, SSN тепер також використовується для широкого кола цілей. До них належать отримання  кредиту, відкриття банківського рахунку, отримання державних пільг або приватного страхування, а  також купівля будинку чи автомобіля, серед багатьох інших справ. Агентство з переселення зробить це  пріоритетом для новоприбулих, оскільки це необхідно для більшості послуг. Біженці, які не мають  спонсорів, повинні будуть записатися на прийом у SSN на відповідних веб-сайтах, указаних нижче. Background: 

A Social Security number (SSN) is a unique identifier assigned to U.S. citizens and some residents to track their income and determine benefits. In addition to Social Security, the SSN is now also used for a wide range of purposes. These include obtaining credit, opening a bank account, obtaining government benefits or private insurance, and buying a home or a car, among many other pursuits. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services. Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below. 

Щоразу, коли вас наймають на нову роботу, ваш роботодавець запитуватиме ваш номер соціального  страхування. Бухгалтерія вашого роботодавця використовуватиме цей номер, щоб повідомити про ваш  дохід Службі внутрішніх доходів (IRS), а про вашу заробітну плату за соціальним страхуванням — Адміністрації соціального забезпечення. Ваш SSN зазвичай залишається з вами на все життя. Однак, якщо  ви стали жертвою викрадення особистих даних, вам можуть видати новий SSN, щоб захистити вашу  майбутню конфіденційність. Агентство з переселення зробить це пріоритетом для новоприбулих, оскільки  це необхідно для більшості послуг. Біженці, які не мають спонсорів, повинні будуть записатися на прийом  у SSN на відповідних веб-сайтах, указаних нижче. 

Anytime you get hired for a new job, your employer will ask for your Social Security number. Your employer’s accounting department will use this number to report your income to the Internal Revenue Service (IRS) and your  Social Security wages to the Social Security Administration. Your SSN typically stays with you for life. However, if you are a victim of identity theft, you may be issued a new SSN to protect your future privacy. A resettlement agency will make this a priority for newcomers as it is required for most services. Refugees without sponsors will have to make SSN appointments according to relevant websites listed below. 

Прийнятні докази статусу біженця (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Дати набрання  чинності: 26.07.2017 – дотепер 

Acceptable Evidence Of Refugee Status (https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185) Effective Dates:  07/26/2017 – Present 

 1. Форма I-94 (Запис про прибуття та вибуття) зі штампом про прийом біженців 

Форма I-94, яку надає біженець, повинна мати штамп про допуск, який показує: 

 1. легенда «Прийнятий як біженець/утриманець відповідно до розділу 207 Закону про імміграцію та  громадянство. Якщо ви ВИЇДЕТЕ зі Сполучених Штатів, вам знадобиться ПОПЕРЕДНІЙ ДОЗВІЛ на  повернення;» 
 2. порт в’їзду (POE), дата інспекції та ідентифікаційний номер інспектора; і 

в. слова «ДОПУСКАЄТЬСЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ» 

1. Form I-94 (Arrival Departure Record) with refugee admission stamp 

The Form I-94 presented by a refugee must have an admission stamp that shows the:

 1. legend “Admitted as a refugee/dependent pursuant to Section 207 of the Immigration & Nationality Act. If  you DEPART the United States, you will need PRIOR PERMISSION to return;” 
 2. port of entry (POE), date of inspection, and inspection officer’s identification; and 
 3. words “EMPLOYMENT AUTHORIZED.” 

Крім того, форма I-94, видана біженцю: 

 1. не відображається клас допуску (або класифікаційний код іноземця); 
 2. як правило, не показує період прийому. У деяких випадках на штампі може стояти «безстроковий» або  певний період; 

в. може відображати рукописний номер відправлення, коли служба митної та прикордонної служби (CBP)  електронним способом призначає іноземцю номер I-94 у своїй системі. У таких ситуаціях рукописний  номер відправлення замінює попередньо надрукований номер. Попередньо надрукований номер може  бути або не бути перекресленим; 

 1. як правило, показує надрукований або написаний від руки реєстраційний номер іноземця (A# або ARN)  на лицьовій або зворотній стороні I-94, на додаток до номера допуску I-94. 

In addition, Form I-94 issued to a refugee: 

 1. does not show a class of admission (or alien classification code); 
 2. generally, does not show a period of admission. In some cases, the stamp may show “indefinite” or a  specific period; 
 3. may show a handwritten departure number when Customs and Border Protection (CBP) electronically assigns the alien an I-94 number in its system. In these situations, the handwritten departure number supersedes the preprinted number. The preprinted number may or may not be crossed out; 
 4. generally shows a typed or handwritten alien registration number (A# or ARN) on the front or back of the  I-94, in addition to the I-94 admission number. 

Іноземець, якому надано статус біженця в результаті подання заявки як «приєднатися» до основного  біженця, зазвичай матиме відривну частину I-94 форми I-797A (Повідомлення про дії). Цей тип I-94  містить легенду «Прийнятий як біженець відповідно до розділу 207 Закону. Якщо ви покинете США, вам  знадобиться попередній дозвіл на повернення». Відривний I-94, як і звичайний I-94, не показує клас  допуску іноземця (або класифікаційний код іноземця). 

An alien granted refugee status as a result of applying as “following to join” the principal refugee will generally  have the tear-off I-94 portion of Form I-797A (Notice of Action). This type of I-94 shows the legend “Admitted as a  refugee pursuant to section 207 of the Act. If you depart the U.S., you will need prior permission to return.” The  tear-off I-94, like the regular I-94, does not show an alien class of admission (or alien classification code). 

Знайдіть найближчий до вас офіс SSN. Управління соціального забезпечення в США.  https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/ 

Find the SSN Office nearest you. Social Security Office in the US. https://www.thecountyoffice.com/social-security-office/ 

Супровідні документи: див. документи вище (це для тих, хто має статус біженця) Supporting Documents: See documents above (these are for those on Refugee Status) 

Пов’язані веб-сайти
a. Керівництво програми соціального забезпечення (POMS) https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185 b. Номери соціального страхування для негромадян https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

Related Websites
a. Social Security Program Operations Manual System (POMS) https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0110211185
b. Social Security Numbers for Non-citizens https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117