Task #7 – School Enrollment ( Myanmar ကျောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း။)

School Enrollment ( Myanmar ကျောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း။)

Task #7 – School Enrollment  – ကျောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း။

Here is the translation of the provided text into Burmese:

 

မြန်မာဘာသာ: အမှတ်တရား: အမေရိကနိုင်ငံတွင် ကျောင်းသူတစ်ယောက်နှင့် ကိုယ်စားပြုသောမျိုးစုမှာ ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသူများရှိတဲ့ လက်တွေ့လှစ်မှုဖြင့်ဆုံးအသစ်ဖြတ်မည်မှာဖြစ်သည်။ အောက်ပါ မွေးဝမ်းသားတို့ကို အပြင်ထောက်ပြုလွှာဖြင့် ကျောင်းသူများအား အကြောင်းအရာအားလုံး ပြောင်းလဲခြင်း၊ အပြင်ထောက်မှုအရာအားလုံး ပြောင်းလဲခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးအနှီးကို လက်တွေ့လှစ်မှုဖြင့် ကျောင်းသူများကို အသုံးပြုမည်။ တရားဝင်သားများအတွက် သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးသည့် ကိုယ်စားပြုသော သက်ဆိုင်ရာမှာ ပြောင်းလဲနိုင်မည့် စာရင်းနှင့် အခြား စက်မှုအကြောင်းအရာများအားလုံးအတွက်၊ တက်တရားဖြစ်သည်။ ထင်ရှားရန်: 1) အနီးတည်ဆောက်မည့်စာရင်းလမ်း, 2) နေရပ်စွာဖြောင့်သွားရန်နှင့် စာရင်းကို/ကျောင်းသားကိုပိုင်ဆိုင်သော စက်အင်္ဂါနှင့် အခြား စက်မှုများအား အနက်အနည်းဖြင့်သွားရန်, 3) အင်တာနက်ကိုအသုံးအနှီးကို လက်တွေ့လှစ်မှုဖြင့် ကျောင်းသူများကိုသံသရပြ

Background:   School in the United States, for both boys and girls, is a requirement.  The refugee caseworker will start the enrollment process; however, refugee volunteers can assist in helping newcomer students navigate: 1) Online registration, 2) Signing for and using take home computers/devices, 3) Learning how to use the internet and other devices, and 4) provide English/Math tutoring. Additionally, there is an education/support program for newcomer parents.  Raising Highly Capable Kids™ is a 13-week, multilingual, evidence-based parenting program has brought together communities to help parents raise healthy, caring, and responsible children. See https://www.rezilientkidz.com/ 

 

ပြည်သူ့ကျောင်းသားများအတွက် ပညာသင်ခြင်းသည် စုပေါင်းတိုင် () နှစ် မှ (၁၇) နှစ်အထိ လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းနှင့် တိုင်းဒေသများရှိသည့်ရဲ့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းအား ရေးခဲ့သည်။ တပို့တစ်ခုကို ဥပဒေတစ်ခု အသုံးပြုပြီး ကိုရိုနားပါ။ ကောလိပ်အမြင်သည့်တစ်ခုကို ခေတ်သည်။

ကောလိပ်အစည်းအဝေးမှာရှိသော ကောလိပ်ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ မြို့တစ်ခုကို ဥပဒေအသုံးပြုထားသည်။ ကောလိပ်ကြောင့် စတိတ်တိတ်ပင်ခန့်ခွဲရန်၊ ကောလိပ်နှင့်အတူ တစ်ခုဖြင့် ပူးတွဲသောက်ယင်းများအား ကျောင်းသူတို့ကို ပြင်ဆင်ရန်အားလုံး လှူဒါနိုင်ရန်နှင့်၊ အစက်ကို/ကျောင်းသားကို လုပ်ငန်းသက်တို့ကို ကောင်းမွန်ဆင်မည်မျှကာမှပြင်ဆင်သည့်စာများကိုလည်းကိုယ်ပိုင်နိုင်ရန်၊ မြင်သာမက သက်ဆိုင်ရာဆရာများအား တရားဝင်သားများကို လက်တွေ့လှစ်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း။

တရားဝင်သားများသည့်အကယ်၍ လေးရှိသူများအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နှင့် လျှောက်လွန်နိုင်ရန်၊ အင်တာနက်

Education is mandatory for children ages six (6) to seventeen (17).  Each state and school district has its own set of enrollment requirements.  Colorado State is used as an example.  

According to Colorado school attendance law, children age six (6) to under seventeen (17) must attend school for at least: (https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/) 

 • 450 hours a year, if they are in half-day kindergarten, 
 • 900 hours a year, if they are in full-day kindergarten, 
 • 968 hours a year, if they are not in kindergarten, but still in elementary school, and 
 • 1,056 hours a year, if they are in secondary school (middle school and high school). 
 • Colorado law also requires the child’s parents or legal custodians to ensure their child meets these goals. 

 

လွတ်လပ်သည် = ကျောင်းသားကို ရိတ်သင်သည်မှာအကြောင်း။ တစ်ခါတစ်ခါလျှင်း ကျောင်းသားအဖြစ်လည်းရပ်မပြီးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူကို ကျောင်းသားအကြောင်းကြားသည့်အခြေအနေအားဖြင့် ကျောင်းသားပုံစံအတွက် ကျောင်းသားအတွက် ကျောင်းသူပိုင်ရှင်မှ ကျောင်းသားပုံစံအတွက် ကျောင်းသူပြန်အောင် ကြားလွန်ပိုင်ရန်မျှကာသည်။ ကျောင်းသားအာဏာသို့ ပထမဆုံးပေးသည့်ရက်နေ့တစ်ခု နှင့် မိသား/အမျိုးသမီးကိုအတူ စောင့်ကြည်ပါ။ ဤအသုံးပြုအပ်လာခြင်းသည် ကျောင်းသား၏ အရှိန်ကြောင့် ကြားလွန်မည်မျှကာမှ အောက်ပါအားပြင်ပေါင်းခြင်းဖြင့် ကောင်းသူတို့သည် မိမိ၏ကျောင်းသားစာရင်းကို ကွာပိုင်မည်မျှကာမှ၏သဘောထားမှာ အသုံးပြုထားသည်။

Truancy = staying away from school without good reason. If a child becomes habitually truant, the school can begin a truancy case.  A truancy case can be started by: The school’s attorney, The school’s Attendance Officer, or The county Board of Education. A truancy case begins with a notice from the school to the truant student and the parent/guardian. This notice warns the student and parents they will have to come to court if the student’s attendance problem is not corrected. 

 

စာရင်းကိုကြည့်ရန် (သင်၏ခရိုင်းအတွက်နေရာအတွက်သို့) ပြဿနာ။

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603

 • စာရင်းကိုကြည့်ရန်: https://co02201641.schoolwires.net/Page/311
 • စာရင်းကိုအကြောင်း: https://www.d11.org/EnrollmentGuide
 • နောက်ဆုံးသူကိုအကြောင်း: https://www.d11.org/Enrollment

Enrollment (see new student enrollment for your district) example. 

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603 

 

ပြောင်းလဲခြင်းများ: https://co02201641.schoolwires.net/Page/309 ကြည့်ပါ။

 • အခွင့်အရေး A ကိုကြည့်ပါ: ပါမောက်ကျိုးပြင်သည့်စာရင်း
 • အခွင့်အရေး B ကိုကြည့်ပါ: ပါမောက်ကျိုးသည့်စာရင်းလည်းကြည့်ပါ

Immunizations: see https://co02201641.schoolwires.net/Page/309 

 • See Appendix A: Certificate of Immunization 
 • See Appendix B: Immunization Procedure 

 

 

အထောက်အထားများ: (https://www.hsd2.org/Page/386 ကိုကြည့်ပါ)

 • မူလန်းသင့်ရဲ့လွှတ်တော်ကျောင်းသားနံပါတ်ကျောင်းသားကို မူလန်းသင့်ရဲ့လွှတ်တော်ကျောင်းသားနံပါတ်မှာ မည်သူသို့သို့မဟုတ်ရဲ့အမည်သည် ကျောင်းသားကို စာရင်းမတော်တော်အလုပ်လုပ်ပါ။ အနောက်မူလန်းသင့်လွှတ်တော်ကျောင်းသားနံပါတ်များအတွက် ကွက်နိုင်ရန်လိုပါသည်။
 • မူလန်းသင့်ရဲ့တာဝန်မင်း သို့မဟုတ် နောက်စပ်မူလန်းသင့်လွှတ်တော်ကျောင်းသားနံပါတ်မူလန်းသင့်ရဲ့လွှတ်တော်ကျောင်းသားနံပါတ်များမှာ မည်သူသို့သို့မဟုတ်ရဲ့အမည်သည် ကျောင်းသားကို စာရင်းမတော်တော်အလုပ်လုပ်ပါ။ တွေ့ရှိပစ္စည်းအားလုံးအတွက် အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်နိုင်ရန်သို့မဟုတ် မူလန်းသင့်ရဲ့တာဝန်မင်းသည့်အမည်တွင် ပစ္စည်းမှုအတွက်လည်းကြားလိုပါသည်။
 • အချိန်ကြောင်းတိုက်အကွက် သို့မဟုတ် မို့ခိုင်တိုက်အကွက်မြို့တိုင်းတွင် တစ်ရပ်သာရှိခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် နောက်စပ်တန်း ၃၀ ရက်အတွင်း (အားသာချက်ရရှိချက်မပါနှိပ်။ အယ်လ်ဘမ်စောင့်ဝင်Supporting 

Documents: (See https://www.hsd2.org/Page/386) 

 • Birth Certificate – Only mom or dad listed on the birth certificate is allowed to register the student. Court guardianship, a notarized delegation of custody, or power of attorney also are acceptable for assigning guardianship. 
 • Passport or military I.D. are acceptable as alternate forms of identification if a birth certificate isn’t available.  
 • Immunization – Please ensure the student’s name is on the immunization record. 
 • Valid Proof of Residency (provide one of the following) o Current utility bill within the last 30 days (electric, cable/internet or satellite, water, landline, trash). If a bill is discontinued or past the due date, it is not acceptable. The bill must be in the parent or guardian’s name. 
  • Lease agreement (must be current in the parent or guardian’s name) 
  • Mortgage statement in parent or guardian’s name. If you live with someone or the bills are in the name of someone other than the legal parent or guardian, a notarized Residency Verification Form must be provided with one of the previously listed valid proofs of residency. 

 

ဆက်လက်လိုအပ်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်များ

 • ကောလိပ်ကျောင်းသားများ, https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603
 • ကျိုသို့မဟုတ် ကျောင်းသားအတွင်း – https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/

 

Related Website links 

  

 

   

Appendix A – Certificate of Immunization 

 

Colorado law requires this form to be completed by a school health authority or health care provider for each immunized student attending Colorado schools.  

6 CCR 1009-2 The Infant Immunization Program and Immunization of Students Attending School: Schools shall have on file an official immunization record for every student enrolled.  

     

  Name:  Date of birth:  

 

   Parent/guardian:    

 

  

 

            

                 

Varicella date of disease     
Varicella positive screen date     

 

I have reviewed this immunization record  

  Signature:    Date:    

 

TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN/ADULT STUDENT  

I authorize my/my student’s school to share my/my student’s immunization records with state/local public health and the Colorado Immunization Information System, the state’s secure, confidential immunization registry.   

  Signature:    Date:    

Revised September 2016  

  

   

Tab B: Immunization Procedure  

(see https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/domain/69/SectionJ/JLCB-E-3.pdf) 

 

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117