Job Training (Ukrainian)

Job Training (Ukrainian)

Завдання №8 – Професійна підготовка

Task #8 – Job Training (Ukrainian)

Тло: Важливим кроком до інтеграції є отримання роботи. З цим пов’язані навички англійської мови, які є одними з перших перешкод на шляху до отримання роботи – вони включають: заповнення заявки (див. зразок у Вкладці А, зразок заявки на роботу), участь у співбесіді на роботу (див. Вкладку В – Робоча лексика, та Вкладку С – зразки питань для співбесіди), та розуміння робочої культури в Сполучених Штатах (див. Вкладку D – Клас навчання на роботу в Lutheran Family Services). Агентства з переселення добре знайомлять вас з процесом, але волонтери, носії англійської мови, нададуть вам практику англійської, необхідну для отримання роботи. Деякі кроки пошуку роботи: Крок 1: Створення резюме, Крок 2: Пошук та подання заявок на роботу, Крок 3: Підготовка до співбесід, Крок 4: Відвідування співбесід, Крок 5: Прийняття пропозиції про роботу, Крок 6: Заповнення документів від нового роботодавця, Крок 7: Початок навчання.

Background: A major step to integration is obtaining employment.  With that being said, English Language Skills are one of the first hurdles to getting a job – they include: filling out an application (see sample Tab – A, sample job application), participating in a job interview (see Tab B- Job vocabulary, and Tab C- sample interview questions), and understanding the work culture in the United States (see Tab D – Lutheran Family Services Job training class). Resettlement agencies do a good job in introducing you to the process, but native English-speaking volunteers will provide the English practice you need to get a job. Some job seeking steps: Step 1: Make a resume, Step 2: Search and apply for jobs, Step 3: Practice for your interviews, Step 4: Go to interviews, Step 5: Accept a job offer, Step 6: Complete paperwork from your new employer, Step 7: Start training.

 

Загалом, вам знадобиться картка соціального страхування та Документ про дозвіл на працевлаштування (EAD) – дивіться завдання з переселення №9. Це дозволяє вам працювати у вашій громаді. Ваше агентство з переселення допоможе вам отримати картку EAD на основі вашого статусу (біженець, шукач притулку тощо).

In general, you will need a Social Security card and an Employment Authorization Document (EAD) see resettlement task #9.  This allows you to work within your community.  Your resettlement agency will help you obtain an EAD card based on your status (refugee, asylum seeker etc…).

Попередження: Не купуйте номер соціального страхування (SSN). Хоча такі SSN доступні, вони є нелегальними. Особу, засуджену за статтею 42 U.S.C. 408(a)(7)(B) за неправдиве представлення номера соціального страхування, може бути засуджено до максимального терміну ув’язнення на 5 років. Крім того, підсудний повинен бути поінформований, що будь-яке визнання вини у неправдивому представленні номера соціального страхування піддаватиме підсудного видаленню зі Сполучених Штатів у імміграційному суді = ДЕПОРТАЦІЯ.

Warning: Do not buy a Social Security Number (SSN).  While available, these SSNs are illegal.  A person convicted under 42 U.S.C. 408 (a) (7) (B) for False Representation of a Social Security Number is subject to a maximum prison sentence of 5 years. In addition, a Defendant should be aware that any plea to False Representation of a Social Security Number will subject the Defendant to removal from the United States in immigration court = DEPORTATION.

 

Кожна особа віком 18 років та старше повинна шукати роботу, якщо вона не навчається у вищих навчальних закладах або не має якогось виду медичної інвалідності. Існують суворі закони про працю дітей. Перевірте вимоги вашого штату. У Колорадо: (https://www.job-applications.com/how-old-to-work/colorado/)

Every individual 18 years old and above should be seeking employment unless they are attending higher education or have some sort of medical disability.  There are strict child labor laws.  Check your state requirements.  In Colorado: (https://www.job-applications.com/how-old-to-work/colorado/)

 

Вік Підсумок вимог

14-15 Має мати дозвіл школи на роботу під час шкільних годин. Не може працювати більше ніж 40 годин на тиждень або 8 годин у будь-який 24-годинний період.

16-17 Не може працювати більше ніж 40 годин на тиждень або 8 годин у будь-який 24-годинний період.

18-20 18-річні не є неповнолітніми та не підпадають під дію законів Колорадо про молодь.

21 Може обслуговувати алкоголь для споживання (наприклад, в ресторанах). Без обмежень.

Age          Summary of Requirements

14-15       Must have school release permit to work during school hours. May not work more than 40 hours per

week or 8 hours in any 24-hour period.

16-17       May not work more than 40 hours per week or 8 hours in any 24-hour period.

18-20       18 year olds are not minors and are not subject to Colorado youth laws.

21             Able to serve alcohol for consumption (example-restaurants). No restrictions.

 

Повязані вебсайти

  1. Департамент праці та зайнятості Колорадо. https://cdle.colorado.gov/jobs-training/find-a-job
  2. Вакансії державних служб. https://www.governmentjobs.com/careers/Colorado

Related Websites

  1. Colorado Department of labor and employment. https://cdle.colorado.gov/jobs-training/find-a-job

State Job Opportunities. https://www.governmentjobs.com/careers/Colorado

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117