Employment Authorization Card (EAD) and I-9 Employment Eligibility (Haitian Creole)

Employment Authorization Card (EAD) and I-9 Employment Eligibility (Haitian Creole)

Travay #9 – Kat Otorizasyon Travay (EAD) ak Elijibilite pou Travay I-9

Task #9 – Employment Authorization Card (EAD) and I-9 Employment Eligibility (Haitian Creole)

 

Kontèks: Ou pral bezwen yon Dokiman Otorizasyon Travay (Kat EAD). Sa pèmèt ou travay nan kominote U.S. ou an. Ajans reyentegrasyon ou an ap ede ou jwenn yon kat EAD ki baze sou estati ou (refijye, moun k ap chèche azil, elatriye). Gade sitwèb USCIS la anba a pou enstriksyon aplikasyon. Gade kopi atache USCIS, I 765 Aplikasyon pou Otorizasyon Travay (Gade Tab A). Moun yo kapab tou depoze sou entènèt https://www.uscis.gov/i-765. Gen yon Dokiman Otorizasyon Travay (Fòm I-766/EAD) se yon fason pou pwouve ke ou otorize pou travay nan Etazini pou yon peryòd tan espesifik.

Background: You will need an Employment Authorization Document (EAD Card). This allows you to work within your U.S. community.  Your resettlement agency will help you obtain an EAD card based on your status (refugee, asylum seeker etc…).  See the USCIS website below for application instructions.  See the attached copy of the USCIS, I 765 Application for Employment Authorization (See Tab A).  Persons can also file online https://www.uscis.gov/i-765.  Having an Employment Authorization Document (Form I-766/EAD) is one way to prove that you are authorized to work in the United States for a specific time period.

Ou pral bezwen aplike pou yon EAD si ou: 1. Otorize pou travay nan Etazini akoz de estati imigrasyon ou oswa sikonstans ou (pa egzanp, ou se yon moun k ap chèche azil, refijye, oswa imigran U) epi ou bezwen prèv otorizasyon travay sa a, oswa 2. Ou oblije aplike pou pèmisyon pou travay; an lòt mo, ou bezwen mande otorizasyon travay la li menm. Pa egzanp: Ou gen yon Fòm I-485 annatant, Aplikasyon pou Enskri Rezidans Pèmanan oswa Ajiste Estati. Ou gen yon Fòm I-589 annatant, Aplikasyon pou Azil ak pou Retansyon Retire, oswa 3) ou gen yon estati nonimigran ki pèmèt ou rete nan Etazini men ki pa pèmèt ou travay nan Etazini san ou pa mande dabor pèmisyon nan men USCIS (tankou yon elèv F-1 oswa M-1).

You will need to apply for an EAD if you: 1. Are authorized to work in the United States because of your immigration status or circumstances (for example, you are an asylee, refugee, or U nonimmigrant) and need evidence of that employment authorization, or 2. Are required to apply for permission to work; in other words, you need to request employment authorization itself. For example: You have a pending Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. You have a pending Form I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal, or 3) you have a nonimmigrant status that allows you to be in the United States but does not allow you to work in the United States without first seeking permission from USCIS (such as an F-1 or M-1 student).

 

Ou pa bezwen aplike pou yon EAD si ou se yon rezidan pèmanan legal. Kat Vèt ou (Fòm I-551, Kat Rezidan Pèmanan) se prèv otorizasyon travay ou. Ou pa bezwen non plis aplike pou yon EAD si ou gen yon viza nonimigran ki otorize ou pou travay pou yon anplwayè espesifik (pa egzanp, ou gen yon viza H-1B, L-1B, O, oswa P).

You do not need to apply for an EAD if you are a lawful permanent resident. Your Green Card (Form I-551, Permanent Resident Card) is evidence of your employment authorization. You also do not need to apply for an EAD if you have a nonimmigrant visa that authorizes you to work for a specific employer (for example, you have an H-1B, L-1B, O, or P visa).

Yon lòt fòm se I-9, Fòm Verifikasyon Elijibilite pou Anplwa. Anplwayè yo ITILIZE Fòm I-9 pou verifye idantite ak otorizasyon travay moun yo anboche pou travay nan Etazini. Tout anplwayè U.S. yo dwe ranpli kòrèkteman Fòm I-9 pou chak moun yo anboche pou travay nan Etazini. Sa enkli sitwayen ak moun ki pa sitwayen. Sou fòm nan, yon anplwaye dwe ateste otorizasyon travay yo. Anplwaye a dwe tou prezante anplwayè yo ak dokiman akseptab kòm prèv idantite ak otorizasyon travay. Anplwayè a dwe egzamine dokiman sa yo pou detèmine si yo

 

sanble otantik rezonab epi yo gen rapò ak anplwaye a, Lè sa a, anrejistre enfòmasyon dokiman an sou Fòm I-9 anplwaye a. Gade TAB A pou lis dokiman akseptab yo. Gade Tab B pou yon kopi fòm I-9 la (toujou tcheke pou fòm ak kondisyon ki pi aktyèl yo).

Another form is the I-9, Employment Eligibility Verification form.  Employers USE  Form I-9 to verify the identity and employment authorization of individuals hired for employment in the United States. All U.S. employers must properly complete Form I-9 for each individual they hire for employment in the United States. This includes citizens and noncitizens. On the form, an employee must attest to their employment authorization. The employee must also present their employer with acceptable documents as evidence of identity and employment authorization. The employer must examine these documents to determine whether they reasonably appear to be genuine and relate to the employee, then record the document information on the employee’s Form I-9. See TAB A for the list of acceptable documents.  See Tab B for a copy of the I-9 form (always check for the most current form & requirements).

 

Sit wèb ki gen rapò

  1. Dokiman Otorizasyon Travay. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-authorization-document
  2. I-9, Verifikasyon Elijibilite pou Travay, https://www.uscis.gov/i-9

Related Websites

  1. Employment Authorization Document. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-authorization-document
  2. I-9, Employment Eligibility Verification, https://www.uscis.gov/i-9

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117