Employment Authorization Card (EAD) and I-9 Employment Eligibility (Ukrainian)

Employment Authorization Card (EAD) and I-9 Employment Eligibility (Ukrainian)

Завдання №9 – Картка дозволу на працевлаштування (EAD) і право на працевлаштування I-9

Task #9 – Employment Authorization Card (EAD) and I-9 Employment Eligibility (Ukrainian)

 

Тло: Вам знадобиться Документ про дозвіл на працевлаштування (EAD Card). Це дозволяє вам працювати у вашій громаді США. Ваше агентство з переселення допоможе вам отримати картку EAD на основі вашого статусу (біженець, шукач притулку тощо). Дивіться інструкції для подання заявки на вебсайті USCIS нижче. Дивіться додану копію з USCIS, I 765 Заявка на дозвіл на працевлаштування (Дивіться Вкладку А). Особи також можуть подавати заявку онлайн https://www.uscis.gov/i-765. Наявність Документа про дозвіл на працевлаштування (Форма I-766/EAD) є одним із способів доведення того, що ви маєте дозвіл на роботу у Сполучених Штатах на певний період часу.

Background: You will need an Employment Authorization Document (EAD Card). This allows you to work within your U.S. community.  Your resettlement agency will help you obtain an EAD card based on your status (refugee, asylum seeker etc…).  See the USCIS website below for application instructions.  See the attached copy of the USCIS, I 765 Application for Employment Authorization (See Tab A).  Persons can also file online https://www.uscis.gov/i-765.  Having an Employment Authorization Document (Form I-766/EAD) is one way to prove that you are authorized to work in the United States for a specific time period.

 

Вам потрібно буде подати заявку на отримання EAD, якщо ви:

  1. Маєте дозвіл на роботу в Сполучених Штатах через ваш імміграційний статус або обставини (наприклад, ви є особою, якій надано притулок, біженцем або нелегальним іммігрантом з візою U) і потребуєте доказу цього дозволу на працевлаштування, або
  2. Маєте зобов’язання подати заявку на дозвіл на роботу; іншими словами, вам потрібно запитати сам дозвіл на працевлаштування. Наприклад:
    • Ви подали Форму I-485, Заявку на реєстрацію постійного місця проживання або зміну статусу, яка ще розглядається.
    • Ви подали Форму I-589, Заявку на надання притулку та утримання від депортації, яка ще розглядається, або
  1. У вас є неімміграційний статус, який дозволяє вам перебувати в Сполучених Штатах, але не дозволяє вам працювати в Сполучених Штатах без попереднього отримання дозволу від USCIS (такий як студент з візою F-1 або M-1).

 

You will need to apply for an EAD if you: 1. Are authorized to work in the United States because of your immigration status or circumstances (for example, you are an asylee, refugee, or U nonimmigrant) and need evidence of that employment authorization, or 2. Are required to apply for permission to work; in other words, you need to request employment authorization itself. For example: You have a pending Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. You have a pending Form I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal, or 3) you have a nonimmigrant status that allows you to be in the United States but does not allow you to work in the United States without first seeking permission from USCIS (such as an F-1 or M-1 student).

 

Вам не потрібно подавати заявку на EAD, якщо ви є законним постійним резидентом. Ваша Зелена Карта (Форма I-551, Картка Постійного Резидента) є доказом вашого дозволу на працевлаштування. Також вам не потрібно подавати заявку на EAD, якщо у вас є неімміграційна віза, яка дозволяє вам працювати на конкретного роботодавця (наприклад, у вас є віза H-1B, L-1B, O або P).

You do not need to apply for an EAD if you are a lawful permanent resident. Your Green Card (Form I-551, Permanent Resident Card) is evidence of your employment authorization. You also do not need to apply for an EAD if you have a nonimmigrant visa that authorizes you to work for a specific employer (for example, you have an H-1B, L-1B, O, or P visa).

 

Інша форма – це I-9, Форма перевірки права на працевлаштування. Роботодавці ВИКОРИСТОВУЮТЬ форму I-9 для перевірки особи та дозволу на працевлаштування осіб, найнятих на роботу в Сполучених Штатах. Усі роботодавці в США повинні належним чином заповнити форму I-9 для кожної особи, яку вони наймають на роботу в Сполучених Штатах. Це стосується як громадян, так і негромадян. У формі працівник повинен підтвердити своє право на працевлаштування. Працівник також повинен надати своєму роботодавцю прийнятні документи як доказ особи та дозволу на працевлаштування. Роботодавець повинен оглянути ці документи, щоб визначити, чи вони належним чином виглядають справжніми та відносяться до працівника, а потім записати інформацію про документ на формі I-9 працівника. Дивіться ВКЛАДКУ А для переліку прийнятних документів. Дивіться Вкладку B для копії форми I-9 (завжди перевіряйте наявність найактуальнішої форми та вимог).

Another form is the I-9, Employment Eligibility Verification form.  Employers USE  Form I-9 to verify the identity and employment authorization of individuals hired for employment in the United States. All U.S. employers must properly complete Form I-9 for each individual they hire for employment in the United States. This includes citizens and noncitizens. On the form, an employee must attest to their employment authorization. The employee must also present their employer with acceptable documents as evidence of identity and employment authorization. The employer must examine these documents to determine whether they reasonably appear to be genuine and relate to the employee, then record the document information on the employee’s Form I-9. See TAB A for the list of acceptable documents.  See Tab B for a copy of the I-9 form (always check for the most current form & requirements).

 

Пов’язані веб-сайти

  1. Дозвіл на працевлаштування. https://www.uscis.gov/greencard/greencardprocessesandprocedures/employmentauthorizationdocument
  2. I-9, Перевірка права на роботу, https://www.uscis.gov/i-9

Related Websites

  1. Employment Authorization Document. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-authorization-document

I-9, Employment Eligibility Verification, https://www.uscis.gov/i-9

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117